Zdjęcie - samorząd szkolny

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie na rok szkolny 2019/2020
Plan pracy jest zgodny z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły oraz z Regulaminem Samorządu Szkolnego, jak również jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych;

Plan pracy na rok 2017/2018 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego;

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Szkolnego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej liceum oraz na rzecz innych poprzez aktywny udział w działaniach szeroko pojętego wolontariatu.

W roku szkolnym 2019/20, podobnie jak w latach ubiegłych Samorząd Szkolny będzie realizował zadania zgodne z programem wychowawczo – profilaktycznym.

Samorząd Szkolny będzie:

 • upowszechniał wśród młodzieży znajomość ich praw i obowiązków;
 • kształtował i egzekwował odpowiedzialność za podejmowane zadania;
 • dbał o tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów;
 • dbał otworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • starał się o stworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;
 • podtrzymywał wieloletnie tradycje szkoły;
 • zachęcał rodziców do włączania się w sprawy szkoły;
 • organizował akcje mające na celu integrację społeczności uczniowskiej;
 • promował szkołę;
 • organizował i zachęcał uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej, rozrywkowej i naukowej w szkole i poza nią;
 • reprezentował działalność Samorząd Szkolny przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami szkoły;
 • promował dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole;
 • promował i dbał przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

 

TERMINY I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA BIEŻĄCY ROK SZKOLNY 2019/2020:

 
Wrzesień :
 • Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy;
 • Zebranie samorządu i ustalenie stałych terminów spotkań;
 • Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy;
 • Ustalenie harmonogramu zadań Samorządu Szkolnego i określenie ich terminów;
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2019/2020;
 • Przedstawienie planu pracy dyrekcji oraz współpraca z radą pedagogiczną ( zaopiniowanie propozycji dni wolnych, przedstawienie planu pracy gronu pedagogicznemu i uwzględnienie zmian);
 • Opracowanie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu i jego przyjęcie;
 • Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Szkolnego (przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej wyborów;
 • Ustalenie stałych terminów spotkań;
 • Przygotowanie „Dnia Chłopaka” – 30 września;
 
Październik :
 • Zebranie nowego Zarządu Samorządu Szkolnego i opracowanie planu współpracy, wybór współpracowników w ramach sekcji SU ( zgodnie z Regulaminem SU);
 • Zagospodarowanie tablicy Samorządu Szkolnego;
 • Włączenie się w przygotowania Dnia Patronki Szkoły oraz Ślubowania Klas Pierwszych – 7 październik;
 • Włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej (przygotowanie życzeń i niespodzianek dla nauczycieli i pracowników szkoły) - 14 października;
 • Udział w kweście wolontarystycznej na rzecz Hospicjum we Włodawie;
 
Listopad :
 • Obchody Dnia Niepodległości (udział pocztu sztandarowego w obchodach Narodowego Święta Niepodległości);
 • Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka”;
 • Organizacja konkursu profilaktycznego we współpracy z pedagogiem szkolnym;
 • Przygotowywanie ozdób i kartek bożonarodzeniowych;
 
Grudzień :
 • Udział w obchodach „Dnia Wolontariusza” - 5 grudnia;
 • Akcja wolontarystyczna na rzecz Chełmskiego Schroniska dla zwierząt w Chełmie;
 • Mikołajki i Boże Narodzenie (akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej, symbole świąteczne – wystrój szkoły, gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej, przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów , konkurs między klasowy na najładniej przystrojoną salę );
 • Pomoc w przygotowaniu Jasełek Szkolnych;
 • Mikołajkowy kiermasz na rzecz podopiecznych Włodawskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie;
 
Styczeń :
 • Przygotowanie sprawozdania z działalności Samorządu Szkolnego – za I semestr;
 • Studniówka klas maturalnych – włączenie się w organizację;
 • Organizacja spotkania integracyjnego społeczność szkolną – Dzień Sportu;
 
Luty :
 • Walentynki – poczta walentynkowa (przygotowanie skrzynki na kartki, dostarczenie poczty, akcenty walentynkowe na gazetce);
 • Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kandydatów szkół podstawowych – związanych z promocją szkoły;
 • Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami - wykonywanie gazetek tematycznych;
 
Marzec :
 • 8 marca – Dzień kobiet (akcja i gazetka);
 • Aktywny udział w promocji szkoły na targach edukacyjnych;
 • Pomoc w przygotowaniu Dnia Otwartych Drzwi w ZSCKR w Korolówce – Osadzie;
 • Przygotowywanie ozdób i palm wielkanocnych;
 
Kwiecień :
 • Dzień Otwartych Drzwi – oprowadzanie kandydatów;
 • Pomoc w organizacji Akademii z okazji pożegnania absolwentów;
 • Udział w kweście wielkanocnej na rzecz Włodawskiego Hospicjum;
 
Maj :
 • Dzień Matki – gazetka tematyczna;
 • Matury – akcent na gazetce;
 • Pomoc w przygotowaniu Jubileuszu Szkoły;
 
Czerwiec :
 • Dzień Dziecka - gazetka tematyczna;
 • Przygotowanie sprawozdania – II semestr;
 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego;

Plan Pracy jest wstępnym szkicem i może ulec modyfikacji w razie potrzeby. Wszelkie zmiany w planie muszą być zatwierdzone przez Zarząd Samorządu Szkolnego oraz uzyskać aprobatę Opiekuna i Dyrekcji Szkoły.

Skład Samorządu Szkolnego:

Aleksandra Bogucka – przewodnicząca Samorządu Szkolnego;
Weronika Kędzierska – wiceprzewodnicząca;
Julia Korneluk – sekretarz;
Kacper Andrzejuk – skarbnik;
Diana Łubkowska - opiekun