Irena Kosmowska źródło: https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/422-wrzesie-padziernik-nr-57/kobietypolskiej-wsi-portrety17/450-irena-kosmowskaŻyciorys Ireny Kosmowskiej

Irena Kosmowska urodziła się w Warszawie 20 grudnia 1879 roku w rodzinie inteligenckiej.

Jej ojciec, Wiktoryn Kosmowski był lekarzem. Matka również Irena z domu Kozłowska, pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Dzieciństwo i młodość Ireny Kosmowskiej przypadły na okres szczególnie natężonej rusyfikacji szkolnictwa. Kosmowska pobierała naukę najpierw w domu a następnie na tajnej pensji prowadzonej przez Zuzannę Morawską.

Po ukończeniu szkoły u Morawskiej Irena Kosmowska zapisała się w 1898 r. do szkoły gospodarczej dla córek ziemiańskich, prowadzonej przez generałową Zamojską w Kuźnicach pod Zakopanem. Na okres zakopiański przypada również zawiązanie się przyjaźni i sympatii Kosmowskiej z młodym utalentowanym kompozytorem Mieczysławem Karłowiczem. Przyjaźń ta dotrwała, aż do tragicznej śmierci Karłowicza w Tatrach w roku 1909. W latach 1905-1909 z przerwami studiowała jako wolna słuchaczka historię i literaturę na uniwersytecie we Lwowie. W okresie przerwy w studiach Kosmowska podjęła pracę nauczycielki w szkole gospodarczej dla dziewcząt, prowadzonej przez Zjednoczone Koło Ziemianek w Mirosławicach.

Jednak w roku 1907 porzuciła tę pracę i zerwała kontakt z jej kierowniczkami. Skłoniły ją do tego względy ideowe. Nie godziła się z ideą „pracy dla ludu”, pragnęła podjąć pracę „z ludem”. Ukształtowanie się jej jako działaczki ludowej dokonało się w czasie pracy w redakcji tygodnika ludowego „Zaranie” i udziału w ruchu chłopskim, zwanym zaraniarskim. Ruch ten zrodził się w latach rewolucji 1905-1907. 9 grudnia 1906 r. w Tłuszczu pod Warszawą powstało Towarzystwo Kółek Rolniczych im. S. Staszica, w którym Kosmowska pełniła przez kilka lat funkcje sekretarza. Kółka zajmowały się propagandą wiedzy agrotechnicznej oraz szerzeniem oświaty i czytelnictwa na wsi, organizowały kursy fachowe, propagowały spółdzielczość. Powiązane były ściśle z czasopismami „Siewba” i „Zaranie”. Po zamknięciu w roku 1908 przez władze carskie czasopisma „Siewba”, kółka rolnicze im. Staszica związały się ściśle z „Zaraniem”, którego redaktorzy i współpracownicy stali się ideowymi i organizacyjnymi kierownikami tej pracy. Do grona kierowniczych działaczy kółek należała Kosmowska. W latach 1908 -1915 Kosmowska była stałą współpracowniczką „Zarania”. Prowadziła dział kulturalno-oświatowy, a jednocześnie sekretariat redakcji. Była to w ówczesnych warunkach praca trudna i odpowiedzialna. Kosmowska odpisywała na listy czytelników wiejskich, prowadziła rozmowy z odwiedzającymi redakcję chłopami i wykonywała szereg różnych prac bieżących. Chłopi chętnie czytali jej artykuły. Część ich Kosmowska publikowała pod pseudonimem „Jasiek z Lipnicy”. Pisała stylem jasnym, prostym, tak aby mógł ją zrozumieć każdy czytelnik wiejski, ale jednocześnie starała się o nadanie swym artykułom pięknej literackiej formy. Od l9l1 r. zaczął ukazywać się dodatek do „Zarania” pt. „Świt-Młodzi idą”, a od 1912r. „Sprawy szkolne”. Kosmowska opiekowała się chłopskimi poetami m.in. Jantkiem z Bugaja (pseudonim Antoniego Kucharczyka), Michałem Łazarczykiem, Józefem Pawelczykiem, Kajetanem Sawczukiem. Współpracowała także z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, pisywała artykuły na tematy krajobrazowe, zapoznawała z życiem bratnich narodów słowiańskich. Szczególnie bliskie Kosmowskiej stały się szkoły gospodarcze, zwane też rolniczymi. Pierwszą szkolę rolniczą założono w roku 1900 w Otrębusach pod Warszawą i nazwano ją Pszczelinem. W końcu 1904r. otwarto w Kruszynku pod Włocławkiem nową szkołę rolniczą dla dziewcząt. W 1913r. odbyło się otwarcie szkoły w Krasieninie pod Lublinem założonej przez Irenę Kosmowską. Dojeżdżała często z Warszawy do Krasienina i sama wykładała język polski, historię, organizowała dyskusje z młodzieżą.

W 1912r. uczestniczyła w zjeździe, na którym powołano Komisję Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Współpracowała ze Związkiem Chłopskim. W latach pierwszej wojny światowej działała w Polskiej Organizacji Wojskowej. W maju 1915r. władze carskie wpadły na trop antycarskiej działalności „Zarania”, dokonały aresztowań w redakcji. Została aresztowana również Kosmowska. Przebywała ona w więzieniu warszawskim, później wywieziono ją do Moskwy i osadzono w więzieniu na Tagance. Zwolniona za kaucją w skutek starań rodziny. Następnie zgłosiła się do działającego w Petersburgu Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny i podjęła pracę w Komisji Oświatowej. Prowadziła kurs przygotowawczy dla ochroniarek i nauczycielek. Wygłaszała odczyty w Socjalistycznym Stowarzyszeniu „Promień”, działającym wśród robotników polskich. Pisywała artykuły do „Głosu Polskiego”, wydawanego w Petersburgu. W końcu 1917r. udała się przez Finlandię i Szwecję w drogę powrotną do kraju. W styczniu 1918r. powróciła do Warszawy i przystąpiła do pracy w powstałym w czasie wojny Polskim Stronnictwie Ludowym. Weszła w skład redakcji tygodnika „Wyzwolenie”, organu PSL. Uczestniczyła aktywnie w nadzwyczajnym zjeździe PSL w Warszawie. Również po powrocie do kraju Kosmowska zajęła się energicznie przygotowaniami do uruchomienia, nieczynnej w czasie wojny, szkoły w Krasieninie. W 1919r. przy pomocy Instytutu Oświaty i Kultury im. Staszica szkoła została otwarta. O autorytecie Kosmowskiej świadczy fakt umieszczenia jej na liście członków Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, powstałego 7 listopada 1918r. w Lublinie. Zajęła w nim stanowisko wiceministra. W roku 1919 Kosmowska została posłem do Sejmu Ustawodawczego z okręgu lubelskiego. Wybierano ją w tym okręgu trzykrotnie, aż do roku 1930. W Sejmie Ustawodawczym pracowała w Komisji Spraw Zagranicznych pełniąc funkcję sekretarza. Od 1921r. reprezentowała Polskę w Międzynarodowej Unii Parlamentarnej. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne Kosmowska wykazywała zainteresowania spółdzielczością. Na rok przed wybuchem II wojny światowej napisała artykuł pt. „Czy młodzież ma stronić od polityki”.

14 września 1930r. została zaaresztowana za to, że w przemówieniu na wiecu w Lublinie ostro zaatakowała Józefa Piłsudskiego. Osadzono ją w więzieniu na zamku lubelskim. O procesie Kosmowskiej pisała cała prasa krajowa. Wykonanie wyroku zostało uchylone przez prezydenta. Przeprowadzone w 1930r. słynne wybory „brzeskie”, które zostały sfałszowane, pozbawiły Kosmowską mandatu poselskiego. W tych latach Kosmowska przeżyła ciężkie chwile. 15 lutego 1930r. zmarł jej ojciec, a 29 grudnia 1932r. również matka. W tym czasie utraciła także ciotkę, która otaczała ją serdeczną opieką. Na dodatek zwolniono ją z pracy w seminarium dla nauczycielek, w którym uczyła od 1919r. W ostatnich latach przed wojną zbliżyła się Kosmowska do socjalistów i komunistów. Współdziałała z działaczami Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Po wybuchu II wojny światowej włączyła się do pracy podziemnej ruchu ludowego. Organizowała pomoc i opiekę nad ludowcami uciekinierami. W latach 1940-1942 pracowała w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. W nocy z 18 na 19 sierpnia 1942r. została aresztowana przez gestapo wraz ze współlokatorami i osadzona na Pawiaku w Warszawie. Następnie Niemcy przewieźli ją do więzienia w Berlinie, potem do obozu pracy Mahlow, wreszcie do szpitala Wittenau w Berlinie, w którym przebywała osiem miesięcy. Podczas jednego z nalotów została ranna w nogę. Ciężko chora i wycieńczona zmarła 21 sierpnia 1945r. w szpitalu w dzielnicy Berlin-Buch. Prochy Kosmowskiej przewiezione zostały specjalnym samolotem do Warszawy.

21 stycznia 1961r. odbyły się uroczystości pogrzebowe z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, partii i stronnictw politycznych. Kosmowska spoczęła w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Irena Kosmowska należała do wybitnych działaczy polskiego ruchu ludowego. Przyczyniła się do jego kształtowania i rozwoju. W realizacji hasła: „Ziemia, wiedza i władza dla ludzi”, widziała przyszłość polskiej wsi, jej awans gospodarczy i kulturalny oraz uczynienie chłopów rzeczywistymi współgospodarzami państwa. Tej idei poświęciła swoje życie.

Szkoła może się poszczycić znacznymi osiągnięciami
w nauce, sporcie, kulturze i wychowaniu

 —————————————————————————————–

I MIEJSCE W POWIATOWEJ OLIMPIADZIE GENEALOGICZNO-HERALDYCZNEJ

23 marca 2017 r. Karolina Patejuk uczennica klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu uzyskała I miejsce na poziomie ponadgimnazjalnym w Powiatowej Olimpiadzie Genealogiczno-Heraldycznej. Jej praca, przedstawiająca dworek w Romanowie została najlepiej oceniona przez jury konkursowe w kategorii prac plastycznych.

—————————————————————————————–

42 MIĘDZYWOJEWÓDZKI SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W TARNOGRODZIE

W dniach 3- 5 lutego 2017 r. Szkolne Koło Teatralne „Korale” reprezentując powiat włodawski wystąpiło z widowiskiem obrzędowym „Kolędnicy z Wyryk” w 42 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

—————————————————————————————–

PODZIĘKOWANIE Z KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

W dniu 1grudnia 2016 r. ZSCKR w Korolówce – Osadzie otrzymał z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Podziękowanie za udział w piątej edycji Narodowego Czytania” oraz okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (specjalne wydanie Kancelarii Prezydenta RP) z dedykacją Pary Prezydenckiej jako pamiątkę wspólnego czytania.

—————————————————————————————–

 STYPENDYSTA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

9 grudnia 2016 r. Kamil Samojluk z ZSCKR odebrał certyfikat stypendialny z rąk wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka podczas gali na scenie Centrum Spotkania Kultury w Lublinie. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał mu stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019”, który skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych.

—————————————————————————————–

XVIII POWIATOWY PRZEGLĄD WIDOWISK OBRZĘDOWYCH W HAŃSKU

W dniu 27 listopada 2016 r. Szkolne Koło Teatralne „Korale” wystawiło barwne widowisko pt. „Kolędnicy” zajmując trzecie miejsce w XVIII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku. To już czwarty obrzęd w dorobku koła.

—————————————————————————————–

XVII BIEG SOBIBORSKI

W dniu 09 października 2016r.Jowita szczerba zajęła III miejsce podczas XVII Biegu Sobiborskiego w grupie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Impreza miała na celu uczczenie pamięci 73 rocznicy legendarnej ucieczki więźniów obozu koncentracyjnego w Sobiborze.

—————————————————————————————–

SZKOLNY ETAP XLI EDYCJI OWIUR

21 października 2016r. w szkolnym etapie XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Najlepsze wyniki uzyskali: w bloku żywienia: Julita Woźniak – kl. IV PTM; agrobiznes: Iwona Karpińska – kl. III MT; mechanizacja rolnictwa: Kamil Samojluk – kl. III BT

—————————————————————————————–

PRAKTYKI ZAGRANICZNE W GRECJII

W październiku 2016 r. grupa uczniów, kształcących się na kierunku rolniczym, wyjechała na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji.

Praktyki odbyły się w ramach projektu „Ekologiczne rolnictwo przyszłością młodego rolnika”, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Organizacją wysyłającą młodzież na staż było Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ACIEE), a organizacją goszczącą grecka GEORGIKES EKMETALEUSEIS.

—————————————————————————————–

INTERNETOWY KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODYCH”

W dniu 21 czerwca 2016 roku Krystian Aleksandrowicz z klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa, otrzymał status laureata w internetowym konkursie wiedzy ekonomicznej realizowanym w ramach projektu „Czas na przedsiębiorczość młodych” organizowanego przez Lubelską Izbę Przemysłowo-Handlową. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Auli Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie.

—————————————————————————————–

V MIEJSCE W KRAJOWYM FINALE OWIUR

W dniach 3-4 czerwca 2016 r. Kamil Samojluk zajął V miejsce w krajowym finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Eliminacje centralne XL edycji OWiUR. odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance (woj. wielkopolskie)

Tytuł laureata upoważnia Kamila do podjęcia studiów na dowolnej uczelni rolniczej w Polsce bez postępowania rekrutacyjnego, a także zwalnia z etapów pisemnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczeń otrzymuje z wymaganych egzaminów oceny celujące.

—————————————————————————————–

KONKURS CZYTELNICZY ZORGANIZOWANY PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ

W dniu 22 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie czytelniczym dla młodzieży zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Biblioteką ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie. Najlepsza z naszych uczennic, Iwona Karpińska, zajęła siódme miejsce.

—————————————————————————————–

II MIEJSCE NA ETAPIE REGIONALNYM XL EDYCJI OWIUR

22 kwietnia 2016 roku w Kijanach odbył się etap regionalny XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczeń ZSCKR w Korolówce-Osadzie – Kamil Samojluk zdobył II miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa i zakwalifikował się do etapu centralnego.

 —————————————————————————————–

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

W dniu 29 stycznia 2016 roku w ZSZ i II LO we Włodawie odbył się powiatowy turniej piłki nożnej halowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie naszej szkoły wygrali mecz z I LO we Włodawie. Drugi mecz przegrali z drużyną „Modrzewiaka” i ostatecznie zajęli II miejsce.

—————————————————————————————–

41 MIĘDZYWOJEWÓDZKI SEJMIKUWIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W TARNOGRODZIE

W dniach 5 do 7 lutego 2016 r. Szkolne Koło Teatralne „Korale” z ZSCKR w Korolówce–Osadzie reprezentowało powiat włodawski na 41 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

—————————————————————————————–

XVII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

Monika Sawka, uczennica II klasy technikum agrobiznesu została nagrodzona w XVII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie – tradycje i współczesność”. Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie. Doceniona została praca Moniki pt. ” Anielica Marysia”.

—————————————————————————————–

XVII POWIATOWY PRZEGLĄD WIDOWISK OBRZĘDOWYCH

Szkolne Koło Teatralne „Korale” zajęło 2 miejsce na XVII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych, który odbył się 22 listopada 2015 roku w Hańsku. Uznanie jury zdobyło barwne widowisko „Jarmark nadbużański” przygotowane przez 19 osobowy zespół pod opieką pań Ewy Krzywani oraz Katarzyny Bajdek – Tetiurki.

—————————————————————————————–

OGÓLNOPOLSKI WIELOBÓJ UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

22 października w ZSCKR w Siennicy Różanej odbył się I Ogólnopolski Wielobój Użytkowania i Obsługi Ciągników i Maszyn Rolniczych. Drużyna naszej szkoły w składzie: Władysław Baj, Mateusz Hulewski – Kołtun i Piotr Rutkowski pod opieką pana Zenona Baja zajęła zaszczytne 3 miejsce.
Zwycięzcy musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami z zakresu mechanizacji rolnictwa oraz praktycznymi umiejętnościami użytkowania i obsługi maszyn rolniczych.

—————————————————————————————–

STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW

 Iwona Karpińska została stypendystką Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2014/2015. Uczennica II klasy technikum agrobiznesu osiągnęła średnią 5,19 oraz wzorowe zachowanie. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 21 października 2015 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

—————————————————————————————–

POWIATOWY KONKURS „DZIĘKUJĘ, NIE BIORĘ”

19 maja 2015 roku w Powiatowym Konkursie Wiedzy „Dziękuję, nie biorę” znakomicie spisali się uczniowie ZSCKR w Korolówce-Osadzie. Mateusz Gryglicki (III TA) zajął pierwsze, a Julita Woźniak (II TŻ) drugie miejsce.
Organizatorami było Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny. Celem konkursu była promocja zdrowego stylu życia oraz edukacja młodzieży dotycząca zagrożeń związanych z zażywaniem alkoholu, środków psychoaktywnych oraz paleniem tytoniu.

—————————————————————————————–

XIX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY

Eryk Jaroszewicz, Jakub Rudzki i Mateusz Sokołowski zdobyli 3 miejsce w drużynowej rywalizacji w finale XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. zmagania konkursowe odbyły się 26 maja 2015 roku w Chełmie. Drużyna rywalizowała w 6 konkurencjach:
– znajomość przepisów ruchu drogowego
– historia polskiej motoryzacji
– obsługa pojazdów
– jazda sprawnościowa z talerzem Stewarta
– jazda sprawnościowa motorowerem
– pierwsza pomoc przedmedyczna

—————————————————————————————–

VII KONKURS SLAWISTYCZNY

Iwona Karpińska oraz Weronika Baj, uczennice I klasy technikum agrobiznesu reprezentowały naszą szkołę w VII Konkursie Slawistycznym, który odbył się 17 kwietnia 2015 roku w Lublinie. Organizatorem był Instytut Filologii Słowiańskiej Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS w Lublinie. Uczennice przygotowały prezentację pt. „Prawosławne wesele”.

—————————————————————————————–

WOJEWÓDZKI KONKURS „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”

W konkursie zorganizowanym 16 marca 2015 roku w Lublinie wzięli  udział zwycięzcy szkolnego etapu: Iwona Karpińska, uczennica klasy I technikum agrobiznesu, Mateusz Gryglicki z klasy III technikum agrobiznesu oraz Krystian Aleksandrowicz, uczeń II klasy technikum mechanizacji rolnictwa.

—————————————————————————————–

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

II miejsce drużyny naszej szkoły w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 21 stycznia 2015 roku we Włodawie.

—————————————————————————————–

V POWIATOWY TURNIEJ SZKÓŁ

20 listopada 2014 roku odbył się we Włodawie V Powiatowy Turniej Szkół „Zdrowym być to fajnie żyć. Drużyna ZSCKR w Korolówce-Osadzie w składzie: Iwona Karpińska, Monika Sawka i Piotr Jaszczuk zajęła III miejsce.
Turniej został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Włodawie i miał na celu upowszechnianie wiedzy i zachowań prozdrowotnych.

 —————————————————————————————–

10. 2014 II Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym  – do etapu regionalnego zaklasyfikowała się Marta Jędruszak z Kl. III TA

—————————————————————————————–

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Kamila Zalewska, tegoroczna maturzystka ZSCKR w Korolówce-Osadzie, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015.

Kamila osiągnęła w minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen. Zajęła pierwsze miejsce w okręgowym etapie XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest także finalistką szczebla centralnego tej olimpiady.

—————————————————————————————–

Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

W dniu 23 maja 2014 r. w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie  odbył się wojewódzki finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W turnieju uczestniczyło 13 drużyn, reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne województwa lubelskiego. Zawody składały się z sześciu konkurencji: testu wiedzy ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, sprawdzianu wiadomości z historii polskiej motoryzacji, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi samochodu, jazdy sprawnościowej samochodem oraz motorowerem.

Drużyna naszej szkoły w składzie:
Adrian Kondrat,
Dariusz Mazurkiewicz
Aleksander Zaorski
w klasyfikacji końcowej zajęła VI miejsce.

—————————————————————————————–

Uczeń ZSCKR w Korolówce-Osadzie laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Kamil Bożyk został laureatem VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Kamil zdobył trzecie, premiowane indeksem miejsce na Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Finał konkursu, organizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, odbył się 24 04 2014 roku w Warszawie.

—————————————————————————————–

Finał VI Konkursu Slawistycznego

3 kwietnia 2014 r. na UMCS w Lublinie odbył się Finał VI Konkursu Slawistycznego.Konkurs organizowany jest przez IFS UMCS w Lublinie. W finale przedstawiono dziewięć prezentacji, a uczestnicy prezentowali wybrany zwyczaj, obrzęd lub tradycje świąteczne w jednym z państw słowiańskich: Bułgarii, Białorusi, Czech, Rosji, Ukrainy. W konkursie brały udział uczennice naszej szkoły: Ilona Michalak i Julita Woźniak. Przedstawiły prezentację na temat rosyjskich tradycji noworocznych. Występ zakończył się sukcesem. Uczennice otrzymały wyróżnienie.

—————————————————————————————–

Sukces uczennicy ZSCKR w Korolówce-Osadzie w XXXVIII Okręgowych Eliminacjach OWiUR

11 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się XXXVIII eliminacje okręgowe OWiUR okręgu lubelskiego. Udział w nich wzięło 160 uczestników z Polski południowo-wschodniej (województwo lubelskie i podkarpackie), w tym czterech uczniów z ZSCKR w Korolówce – Osadzie.

Duży sukces odniosła uczennica kl. III Technikum Agrobiznesu w ZSCKR w Korolówce–Osadzie Kamila Zalewska,która zwyciężyła w bloku tematycznym ,,Agrobiznes”.

—————————————————————————————–

Sukces uczennicy w Wojewódzkim Konkursie Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej

Sukcesem zakończył się udział Aleksandry Kamińskiej, tegorocznej maturzystki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie w Wojewódzkim Konkursie Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej zorganizowanym przez IV LO w Chełmie.

Ola dokonała przekładu wiersza „Moon” współczesnej szkockiej poetki Kathleen Jamie. Praca znalazła uznanie w oczach konkursowego jury, zapewniając Aleksandrze drugie miejsce w wyrównanej rywalizacji.

Wręczenie nagród laureatom odbyło się 4 kwietnia 2014 roku w Chełmskim Domu Kultury.

—————————————————————————————–

Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

            Kolejny raz 11 lutego 2014 roku, wzorem lat ubiegłych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, odbyła się wojewódzka edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

          W tym roku naszą szkołę reprezentowali  uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa: Mikołaj Hołowieniec, Kamil Bożyk, Karol Szysz, Hubert Michałowski, Krzysztof Bajko, Przemysław Witkowski i uczeń technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu – Mateusz Jaszczuk.

Najlepszą lokatę zajął Mikołaj Hołowieniec, który ostatecznie po obu etapach uplasował się na ósmym miejscu.

—————————————————————————————–

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Aleksandry Kamińskiej

Aleksandra Weronika Kamińska, uczennica czwartej klasy technikum  kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce- Osadzie jest w bieżącym roku szkolnym stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Ola uzyskała w roku 2012/2013 najwyższą średnią w szkole – 4,96.

Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie tego zaszczytnego tytułu odbyła się 18 listopada 2013 roku w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyplomy wręczała wyróżnionym uczniom  Jolanta Szołno-Koguc- wojewoda lubelski. Na uroczystości byli też obecni minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński oraz poseł na sejm RP Grzegorz Raniewicz.

—————————————————————————————–

Międzyszkolny Konkurs Historyczny w ZSCKR w Korolówce-Osadzie

19 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Historyczny dotyczący działalności byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Patronem honorowym Konkursu było Państwowe Muzeum na Majdanku i Starosta Powiatu Włodawskiego Pan Wiesław Holaczuk.

W rywalizacji brało udział 25 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i II Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego z Włodawy. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu z ZSCKR w Korolówce-Osadzie Patrycja Bajdek. Drugą lokatę zajęła uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki Adrianna Jakubowska. Trzecie miejsce zajął uczeń klasy IV technikum z ZSCKR Bartłomiej Wojtas.

——————————————————————

Wyróżnienie w Konkursie Multimedialnym dla uczennicy ZSCKR w Korolówce-Osadzie

19 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Jak wygląda Ukraina – propozycja wycieczki”.

Konkurs spotkał się z szerokim odzewem młodzieży, wpłynęło prawie 70 prezentacji z kilkudziesięciu szkół województwa lubelskiego. Wśród nich znalazła się praca uczennicy ZSCKR w Korolówce-Osadzie, Igi Kiecana, która otrzymała wyróżnienie.

—————————————————————————————–

Laureat X Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży „Igrzyska z Kosogłosem S. Collins”

W dniu 6 maja 2013 r. uczniowie naszej szkoły: Sebastian Perepeczo i Bartłomiej Wojtas z kl. III TA, w grupie 40 uczestników z terenu powiatu włodawskiego, wzięli udział w II etapie (ustnym) X Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży „Igrzyska z Kosogłosem Suzanne Collins”, który został przeprowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie przez komisję konkursową pod przewodnictwem p. Piotra Kazaneckiego ze Starostwa Powiatowego.

Sukces odniósł Sebastian Perepeczo, który uplasował się na cennym II miejscu.

—————————————————————————————–

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Uczennica ZSCKR im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie – Patrycja Łakuta po raz trzeci stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz listów gratulacyjnych ich Rodzicom miała miejsce 5 listopada 2012 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Uczennica klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu – Patrycja Łakuta  (śr. ocen 4,91) po raz trzeci znalazła się w gronie 264 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim wyróżnionych za najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012

—————————————————————————————–

Turniej Szkół „Zdrowym być to fajnie żyć”

            W dniu 30 października 2012r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w III Powiatowym Turnieju Szkół zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie pod hasłem: „Zdrowym być to fajnie żyć”

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

Aleksandra Kamińska kl. III ta

Kamila Zalewska kl. II ta

Kamil Choma kl. III tmr

Nasza młodzież zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych . Podczas uroczystego zakończenia nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczył starosta powiatu włodawskiego – pan Wiesław Holaczuk, który złożył gratulacje wszystkim uczestnikom oraz podziękowania ich opiekunom.

—————————————————————————————–

Finał Centralny OWiUR 2012

            W dniach 1-2 czerwca 2012. w ZSR w Miętnem k/Garwolina, w woj. mazowieckim, brał on udział  w  XXXVI Centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w której rywalizowało 217 finalistów eliminacji okręgowych z całej Polski (łącznie do Miętnego zjechało 141 szkół o profilu rolniczym).

  Uczeń klasy III Technikum Agrobiznesu w bloku „Agrobiznes”, zajął V miejsce, co dało mu tytuł finalisty i dzięki temu zdobył stypendium Fundacji Banku BGŻ.

 —————————————————————————————–

Eliminacje Okręgowe XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 20 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się XXXVI eliminacje okręgowe OWiUR. Udział w nich brało około 200 uczestników z Polski południowo – wschodniej (województwo lubelskie i podkarpackie), w tym trzech uczniów z naszej Szkoły.

Wśród uczestników z najwyższymi wynikami znaleźli się:
Blok agrobiznesu –  Piotr Melanowicz, który zajął III miejsce premiowane udziałem w finałach centralnych
Blok mechanizacji rolnictwa  –   Mateusz Jakubek VIII miejsce
–   Mateusz Gierchard IX miejsce

—————————————————————————————–

Finał IV Konkursu Slawistycznego

9 kwietnia 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wiszni­cach odbyła się Ga­­la Finałowa IV Konkursu Slawistycznego.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się 8 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Wśród nich była nasza Szkoła. Uczniowie: Monika Łukaszuk, Sylwester Suwalski i Filip Zaprzaluk przedstawili obrzęd prawosławnych zaślubin. Ich wystąpienie zdobyło uznanie jury, które nagrodziło je wyróżnieniem.

—————————————————————————————–

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

07.11.2011 r. w I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród 26 uczniów naszego regionu znalazła się  Patrycja Łakuta –   uczennica kl. III technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uczniów , którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce – mają średnią powyżej  4,75 lub szczególne uzdolnienia  w określonej dziedzinie nauki. Patrycja  Łakuta ( średnia ocen 4,8) już po raz  drugi została wyróżniona.

—————————————————————————————–

Finał krajowy XXXV Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 2 – 4 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie) odbył się finał krajowy XXXV Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W dziewięciu blokach tematycznych rywalizowało ponad 200 uczniów z całej Polski. W sumie szkoła przyjęła około 350 gości.

           Gościem honorowym na uroczystym podsumowaniu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który przywiózł dla zwycięzców cenne nagrody. Obecny był również Komitet Główny olimpiady z Siedlec na czele z prof. dr hab. Andrzejem Radeckim.

           Naszą Szkołę reprezentował Mateusz Bujalski. Mateusz startował w bloku mechanizacja i uzyskał bardzo dobrą dziewiątą lokatę, oraz tytuł Laureata. Jednocześnie został zwolniony z części pisemnej egzaminu z przygotowania zawodowego, oraz rekrutacji na wszystkich kierunkach technicznych Szkół Wyższych Rolniczych w Polsce. Mateuszowi gratulujemy sukcesu i zachęcamy młodszych kolegów do udziału w zmaganiach w przyszłych edycjach olimpiady.

—————————————————————————————–

Etap regionalny XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Dnia 15 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKU i CKP w Kijanach (powiat łęczyński) odbył się finał regionalny XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Startowaliśmy w dwóch blokach tematycznych: Mechanizacja i Agrobiznes. Zmagania były przeprowadzone w dwóch etapach: pisemnym (test 60 pytań) i praktycznym (3 zadania punktowane po 20 punktów).

           Podczas walki uczestników Olimpiady opiekunowie zwiedzali niedalekie Zawieprzyce gdzie znajdują się pozostałości zamku obronnego, na którym gościł między innymi Jan III Sobieski.

           Ostatecznie w bloku mechanizacja Mateusz Bujalski (IV TMR) zajął III miejsce, jednocześnie kwalifikując się na finał krajowy, który odbędzie się w pierwszych dniach czerwca na terenie Zespołu Szkół nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników, Mateuszowi zaś życzymy powodzenia podczas zmagań w Pyrzycach.

—————————————————————————————–

III Konkurs Slawistyczny

18 marca 2011r. w Kolegium Licencjackim UMCS w Białej Podlaskiej odbył się drugi etap III Konkursu Slawistycznego.

          Uczestniczący w nim uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, Aleksandra Kamińska i Daniel Kolasa, przedstawili obrzęd Maselnicy, czyli prawosławnych ostatków. Jest to rosyjskie święto słońca, blinów i trwającej tydzień radosnej zabawy.

          Młodzież z ZSCKR zajęła III miejsce.

—————————————————————————————–

Eliminacje wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

 Dnia 04 marca 2011 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje  wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów:

Mateusz Bujalski kl. IV TMR
Adam Derlikiewicz kl. IV TMR
Konrad Kozakiewicz kl. IV TMR
Tomasz Popielewicz  kl. III TMR
Franciszek Marciocha  kl. II b TMR

Zmagania prowadzone były w dwóch etapach: pierwszy obejmował test składający się z 50 pytań, drugi to etap ustny do którego kwalifikowało się 11 uczniów z najlepszymi wynikami, w tym  Mateusz Bujalski. Ostatecznie Mateusz zajął V miejsce premiowane awansem na finał krajowy, który odbędzie się w czasie Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

—————————————————————————————–

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

W dniu 4 listopada 2010 roku w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendia otrzymało 29 najbardziej uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów włodawskiego, chełmskiego, krasnostawskiego i miasta Chełm. W całym województwie lubelskim stypendia otrzymało 266 uczniów.  Z naszej szkoły stypendium otrzymała uczennica klasy drugiej technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu Patrycja Łakuta, która jest uczennica skromną, bardzo ambitną i pracowitą.

                —————————————————————————————–

Uczeń ZSCKR zdobył brązowy medal w Pucharze Świata

 Siedemnastoletni Krystian Szewczyk, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, zdobył brązowy medal w rozegranym w węgierskim Szeged XVI Pucharze Świata w kickboxingu w wersji full-kontakt.
W imprezie wystartowało około tysiąca zawodników z 20 krajów, również z Dalekiego Wschodu, słynącego z twardych sztuk walki. Do rywalizacji na Węgrzech Krystian przystąpił jako reprezentant sekcji Skorpion Włodawa, rywalizując w kategorii wagowej do 65,5 kg. Krystian  za rywali miał Finów, Białorusina oraz najmocniejszego Rosjanina.
Brązowy medal Krystiana Szewczyka jest bardzo dużym sukcesem klubu oraz samego zawodnika. W tym roku Krystian wygrał Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Włodawskiego za 2009 rok i zapowiedział, że zostanie mistrzem Polski w wersji full-kontakt.

                —————————————————————————————–

V Powiatowa Olimpiada Genealogiczno-Heraldycznej

24 marca 2010 r. odbył się finał V Powiatowej Olimpiady Genealogiczno-Heraldycznej.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II TA Joanna Zarczuk, Bartłomiej Łukaszewicz i Patryk Mazurek, pod opieką pani Anny Chorąży.

          Uczestnicy Olimpiady rywalizowali w jednej z czterech kategorii. Bartek i Patryk pisali test z wiedzy genealogiczno-heraldycznej a Joanna wykonała drzewo genealogiczne swojej rodziny.

          Jury najwyżej oceniło pracę naszej uczennicy, która zajęła I miejsce w kategorii Drzewo genealogiczne Rodziny, III miejsce w kategorii Test z wiedzy o genealogii i heraldyce zajął Bartek Łukaszewicz.

                —————————————————————————————–

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

    Uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, kształcąca się w zawodzie technik agrobiznesu – Aneta Rak otrzymała na rok szkolny 2009/2010 stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to wyróżnienie przyznawane jednemu uczniowi ze szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i spełniającemu określone warunki: uczeń musi być  kandydatem do świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75) albo wykazywać uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie, uzyskując w niej oceny celujące a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre.

                —————————————————————————————–

Finał krajowy XXXIII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 5 – 6 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Trzciance (woj. wielkopolskie) odbył się finał krajowy XXXIII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z udziałem naszego ucznia Łukasza Haponiuka. Łukasz startował w bloku mechanizacja i uzyskał bardzo dobrą dziewiątą lokatę, oraz tytuł Laureata. Jednocześnie został zwolniony z części pisemnej Egzaminu z przygotowania zawodowego, oraz rekrutacji na wszystkich kierunkach technicznych Szkół Wyższych Rolniczych w Polsce. Łukaszowi gratulujemy sukcesu i zachęcamy młodszych kolegów do udziału w zmaganiach w przyszłej edycji olimpiady.

—————————————————————————————–

Eliminacje wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

          Dnia 18 grudnia 2008 roku w Auli Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się eliminacje  wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów:

Sawicki Mateusz  kl. IV a TMR
Haponiuk Łukasz  kl. IV a TMR
Borodziej Dariusz  kl. IV b TMR
Oleszczuk Piotr  kl. IV TA
Zaprzaluk Grzegorz  kl. III b TMR

          Zmagania prowadzone były w dwóch etapach: pierwszy obejmował test składający się z 50 pytań, drugi to etap ustny do którego kwalifikowało się 12 uczniów z najlepszymi wynikami, w tym  Mateusz Sawicki i Łukasz Haponiuk. Obaj odpowiadali z zakresu szeroko rozumianej produkcji rolniczej czyli: uprawy roślin, hodowli zwierząt, mechanizacji, ekonomiki i agrobiznesu.

Po dwóch etapach zajęli odpowiednio:
– Mateusz III miejsce
– Łukasz VI miejsce, oba premiowane awansem na finał krajowy który odbędzie się w czasie Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

—————————————————————————————–

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

       Uczeń Zespołu Szkół Rolniczych kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa – ADAM OSYPIUK – otrzymał na rok szkolny 2008/2009 r. stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to wyróżnienie przyznawane uczniom spełniającym określone warunki. Uczeń musi być  kandydatem do świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75) albo wykazywać uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie, uzyskując w niej oceny celujące a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre.
Adam jest skromnym uczniem, bardzo ambitnym i pracowitym. Swoje zdolności rozwija szczególnie w kierunku przedmiotów zawodowych, takich jak: maszyny rolnicze czy podstawy techniki.
Zdobyte umiejętności wykorzystuje w praktyce, pomagając rodzicom w pracach polowych.
Adam interesuje się również informatyką, co okazuje się niezwykle przydatne w śledzeniu nowinek technicznych.
Uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym stypendystom odbyło się 14 listopada 2008 roku  w  I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wicekurator Oświaty p. Anna Dudek – Janiszewska, p.  Beata Mazurek – poseł na Sejm RP, z – ca Dyrektora Delegatury  w Chełmie – p. Krzysztof Kardas, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Na koniec uroczystość uświetniła młodzież I LO występem zespołu muzycznego, wykonując utwory muzyki poważnej oraz wystawiając sztukę własnego autorstwa.

—————————————————————————————–

III Powiatowa Olimpiada Genealogiczno – Heraldyczna

        W poniedziałek 7 kwietnia 2008 r. Marta Szczerba i Adrian Czop, uczniowie klasy I Technikum Agrobiznesu, reprezentowali naszą szkołę w organizowanej przez Bibliotekę szkolną przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie III Powiatowej Olimpiadzie Genealogiczno-Heraldycznej. Uczestnicy olimpiady musieli pochwalić się zarówno znajomością herbów najbardziej znanych rodzin szlacheckich, jak i wydarzeń związanych z historią naszego regionu. Nasi uczniowie po raz kolejny pokazali, iż zagadnienia z zakresu genealogii i heraldyki nie są nam obce zajmując odpowiednio: Adrian Czop I miejsce, natomiast Marta Szczerba III miejsce w kategorii wiedza.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!

—————————————————————————————–

Rejonowa Licealiada w tenisie stołowym

 Uczennica Zespołu Szkół Rolniczych – PAULA SĘTKOWIAK wywalczyła III miejsce w Rejonowej Licealiadzie w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w miejskiej hali sportowej w Chełmie.

—————————————————————————————–

Olimpiada Genealogiczno – Heraldyczna

     Dnia 25 stycznia 2006r. dokonano prezentacji laureatów I Powiatowej Olimpiady Genealogiczno – Heraldycznej. W poszczególnych kategoriach uzyskano następujące wyniki:
– w kategorii wiedza
laureatami zostali ex aequo Mateusz Sawicki uczeń ZSR w Korolówce Osadzie i Paweł Chról z I LO we Włodawie
– w kategorii plastycznej:
I – miejsce Justyna Oleksiak i Agnieszka Oleksiak uczennice I LO we Włodawie
II – miejsce Mateusz Sawicki (ZSR) i Joanna Poźniak (I LO)
III – miejsce Katarzyna Kratiuk i Natalia Maciejewska Uczennice I LO we Włodawie
– w kategorii drzewo genealogiczne:
I – miejsce Wojtek Włosek z I LO we Włodawie
II – miejsce Mateusz Sawicki ( ZSR) i Adriana Zackiewicz z I LO
III – miejsce Natalia Maciejewska (I LO)
IV miejsce Emilia Rzeczycka z I LO we Włodawie
– w kategorii literackiej:
 wyróżnienie otrzymał uczeń naszej szkoły Mateusz Sawicki, autor prezentowanego poniżej wiersza.

HERBARZ POLSKI

Dziś w to nikt już nie zaprzeczy
Że się dzieją dziwne rzeczy
Prości ludzie i malarze
Przeglądają wciąż herbarze
Setki herbów w nich znajdują
Swe nazwiska dopasują.
Tu Jelita i Cięciwa
Dalej Nałęcz i Oliwa
Każdy chciałby proszę wierzyć
Do tej grupy też należeć.
Ród Potockich, Wiśniowieckich,
Radziwiłłów i Sobieskich,
Tu Zamoyscy, Czartoryscy,
Poniatowscy – istny wyścig.
Każdy chciałby bez kozery
Też należeć do tej sfery.
Stąd też szuka swego przodka
Jakiś wuj, tu jakaś ciotka,
Każdy z nich ma jakieś cnoty
Wuj patriota miał klejnoty.
Ciotka biedna, ale z głową
Więc została baronową.
Kogo wybrać dziś na przodka
Wuj już był, więc może ciotka.
Tak wygląda proszę Państwa
Dziś część Wielmożnego Państwa
Co dziś marzy o zaszczytach,
Dostojeństwach i zachwytach.
A ja wierzę i to szczerze,
Że się na to nie nabierze
Człowiek mądry, zacny, szczery
Lecz niestety – nie z tej ery.

      —————————————————————————————–
       Niewątpliwie dużym sukcesem okazał się udział ucznia naszej szkoły Mateusza Sawickiego, który jako jedyny uczestniczył we wszystkich konkurencjach Olimpiady zajmując czołowe miejsca, za co został szczególnie wyróżniony przez Organizatorów. Świadczy to o tym, iż będąc uczniem Technikum  można rozwijać swoje zainteresowania i pasje nie tylko w kierunku rolniczym, ale i wiedzy dotyczącej przedmiotów ogólnych.

    —————————————————————————————–

Podstawową olimpiadą przedmiotową, w której uczestniczyli nasi uczniowie jest Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR). Finalistami szczebla krajowego OWiUR w kolejnych latach byli:

1978 r. – Natalian Nawrocki – mechanizacja rolnictwa,

1984 r. – Krzysztof Kaliszuk – mechanizacja rolnictwa,

1984 r. – Włodzimierz Słobodziński – mechanizacja rolnictwa,

1992 r. – Stanisław Parafiniuk – mechanizacja rolnictwa,

1993 r. – Andrzej Drob – mechanizacja rolnictwa,

1993 r. – Barbara Marcinek – produkcja roślinna,

1995 r. – Marcin Moczulski – mechanizacja rolnictwa,

1998 r. – Adam Orenczuk – mechanizacja rolnictwa,

2001 r. – Tomasz Siwek – mechanizacja rolnictwa,

2002 r. – Tomasz Popielewicz – mechanizacja rolnictwa,

2003 r. – Paweł Niedźwiecki – produkcja roślinna,

2006 r. – Mirosław Lichacz – mechanizacja rolnictwa.

Ponadto wielu uczniów w tej olimpiadzie na szczeblu makroregionu za osiągnięcie wysokich wyników otrzymało tzw. „białą kartę” uprawniającą do wystawienia z wiodącego przedmiotu oceny celującej na koniec roku szkolnego.

                —————————————————————————————–
W 1998 roku Adam Orenczuk uczestniczył w Finale Krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

                —————————————————————————————–
W 2003 roku w Finale Krajowym Młodych Producentów Rolnych uczestniczyli:

Paweł Niedźwiecki,

Maciej Malanowicz.

                —————————————————————————————–
Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć sportowych uczniów naszej szkoły. Dzięki dużemu zaangażowaniu i poświęceniu nauczycieli wychowania fizycznego Pani Haliny Wołowik i Pana Henryka Wołowika uczniowie nasi przodowali przez wiele lat w rywalizacji województwa chełmskiego szkół rolniczych zwłaszcza w grach zespołowych tj. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i piłka nożna. Na szczególne wyróżnienie zasługuje drużyna piłki siatkowej chłopców, która w 1981 roku na mistrzostwach Polski w Nowym Targu zajęła IV miejsce.

W skład drużyny wchodzili:

Józef Sosnowski

Jacek Laska

Zbigniew Charytanowicz

Józef Stempel

Dariusz Oleszczuk

Mariusz Odzioba

Witold Stańczuk

Krzysztof Gozdecki

 Również w konkurencjach indywidualnych odnosiliśmy sukcesy. Na uwagę zasługują zapaśnicy, którzy zdobywali medale na mistrzostwach Polski:

Zańko Grzegorz – złoty medal na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych

Krzeszczyk Mariusz – srebrny medal na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych

Jakubowski Mirosław – złoty i brązowy medal na Mistrzostwach Polski Kadetów

Tradycyjnie także wysokie lokaty uzyskali nasi uczniowie w biegach przełajowych.

                —————————————————————————————–

W latach osiemdziesiątych uczniowie naszej szkoły brali udział w Festiwalu Młodzieży Szkolnej. W tym czasie działał szkolny zespół tańca ludowego prowadzony przez instruktorów Włodawskiego Domu Kultury. W latach 1985 i 1986 młodzież naszej szkoły reprezentowała województwo chełmskie w Ogólnopolskim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej odbywającym się w Przeworsku. Animatorem i twórcą tych sukcesów był Pan Tadeusz Błyskosz.

W 2001/2002 roku nasza szkoła zajęła I miejsce w Powiatowym Etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz VII miejsce na etapie wojewódzkim w Lublinie.

Szkoła im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie bierze czynnie udział w Alercie Ekologicznym zdobywając wysokie pozycje na podium.

IV miejsce w województwie w XII edycji Alertu Ekologicznego w 2000 r.

I miejsce w województwie lubelskim w XIII edycji Alertu Ekologicznego w 2001 r. III miejsce za Kronikę Alertową,

I miejsce na etapie powiatowym w XII i XIII edycji Alertu Ekologicznego.

                —————————————————————————————–
Uwieńczeniem wieloletniej pracy na stanowisku kierownika internatu Pana Zygmunta Kliszcza oraz wychowawców i wychowanków internatu było zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Internatów Szkół Rolniczych i Leśnych o tytuł „Internat przodujący w samorządności” w makroregionie środkowo – wschodnim oraz II miejsca w kraju.

                —————————————————————————————–

Wielu nauczycieli za swoje zasługi otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe.

 

Konie to całe moje życie – zwierza się szesnastolatka, Maja Topolska, uczennica pierwszej klasy Technikum w Korolówce – Osadzie. Maja po raz pierwszy wsiadła na konia w wieku ośmiu lat i od tej pory pozostała im wierna. W październiku 2018 r. zajęła I miejsce w zawodach jeździeckich (skoki przez przeszkody 70 cm) organizowanych przez Stajnię Adrenalina w tzw. Hubertusie. Startowała w barwach Stajni Bałkanówka na koniu huculskim Smerf.

- Marzyłam o kierunku technik hodowca koni, ale zgłosiło się za mało chętnych i oddział nie został utworzony. Były jednak w szkolnej stajni cztery konie rasy huculskiej, które mnie zupełnie oczarowały. I dla nich zostałam. Wprawdzie uczęszczam do technikum agrobiznesu, ale codziennie jestem z moimi ulubieńcami: Groblą, Granica, Grawitacją i Odwetem. Jazda konna, treningi i praca z końmi wymaga ogromnej cierpliwości, tego właśnie mnie nauczyły. Przebywanie w stajni pozwala mi odciąć się od świata, odreagować stres i dostarcza mnóstwa satysfakcji. Jeżdżę na Odwecie pod kierunkiem Erwina Rybaczuka. Dzielę się swoją pasją z Anią Hasioli (klasa III agrobiznesu). Jest nas coraz więcej – stwierdza z entuzjazmem młoda dżokejka.

Erwin Rybaczuk, właściciel Stajni Mafia w Susznie k. Włodawy, z zawodu technik mechanizacji rolnictwa, wrócił do ZSCKR w Korolówce – Osadzie, którą ukończył kilka lat temu, aby prowadzić szkolną stajnię, uczyć jazdy konnej. Przebywa z końmi 24 godziny na dobę. Należy do dwóch grup rekonstrukcyjnych: Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej oraz Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Rotmistrza Wincentego Zawadzkiego. Ma historię polskiej kawalerii w jednym paluszku. Mówi o swoich podopiecznych jak o przyjaciołach. - Grobla rządzi w stadzie, Granica lubi leniuchować, z Grawitacji to niezła spryciara i kombinatorka, natomiast Odwet jest najspokojniejszym wałachem, bardzo dobry dla początkujących. Wszystkie są wyrozumiałe, ciekawskie, lubią być rozpieszczane. Konie nauczyły mnie odpowiedzialności, są dla mnie sprawdzianem samego siebie. Chciałbym dzielić się moją miłością i pasją z innymi. Może to być dla młodych ludzi sposób na ciekawe życie. W koniach jest przyszłość.

- Stworzyliśmy dobre warunki dla naszych hucułów. Wpisały się już w korolowski pejzaż i czekają na swoje zadania. Zajmują się nimi niezwykli ludzie i nauczyciele - zapewnia Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk – pomysłodawca założenia stajni.

Technik hodowca koni to zawód dla tych, którzy lubią konie, interesują się jeździectwem, marzą o pracy w stadninie i o konnych zawodach, a także o hodowli koni, prowadzeniu agroturystyki z udziałem koni (kuligi, zaprzęgi, przejażdżki bryczką itp.). Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych, np. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Uczniom dojeżdżającym z daleka szkoła proponuje nowocześnie wyposażony internat.