Położony w malowniczym zakątku w pobliżu Włodawy ZSCKR w Korolówce – Osadzie, obecnie pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ciągu 45 lat stał się perełką wśród szkół średnich powiatu włodawskiego. Tu jest bezpiecznie, spokojnie – potwierdzają mieszkańcy. Wymarzone miejsce na szkołę. Azyl. Ale to jest tylko jeden z atutów, choć na pewno bardzo ważny.

Szkoła rolnicza w Korolówce  powstała w 1975 roku. Imię, godło i sztandar nadano placówce 22 maja 1984 r. Otrzymała wówczas nazwę Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa imienia Ireny Kosmowskiej. Z kolei 01 stycznia 2007 r. została przejęta przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a 01 września 2009 r., Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniono nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie.

Szkoła nawiązuje do założeń ideowych propagowanych przez jej patronkę Irenę Kosmowską – kobietę niezłomną, propagatorkę oświaty na wsi. Jest otwarta na środowisko, ma wielu partnerów, pielęgnuje i kultywuje rodzimą tradycję i kulturę, wychowuje w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Przygotowuje młodzież (przede wszystkim wiejską) do pracy w rolnictwie, która wiąże swoją przyszłość z własnym gospodarstwem lub w sektorze rolnym. Ideę szkoły potwierdzają słowa patronki wyryte na kamieniu upamiętniającym 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę: „Wy, ludzie wsi, jesteście na ziemi niezbędni. Od ziemi idzie życie”.

ZSCKR w Korolówce – Osadzie jest szkołą nowoczesną. Kształci uczniów w kierunkach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej w Szkole Policealnej dla dorosłych.

W roku szkolnym 2018/2019 otworzono nabór na kierunek technik hodowca koni. W sierpniu 2018 roku zostały zakupione na potrzeby szkoły cztery konie – hucuły - do nauki jazdy i pomoc dydaktyczna m.in. do przedmiotu produkcja zwierzęca. Oficjalne otwarcie Stajni Granica miało miejsce 07 października 2019 r. przez Senatora RP Józefa Zająca i Dyrektora Szkoły Leszka Młynarczyka. Konie są szkole potrzebne nie tylko jako element lekcji, ale spełniają również ważną rolę w procesie wychowawczym, bo uczą nas, ludzi, wrażliwości, przyjaźni i odpowiedzialności. Pozwalają też rozwijać pasje i zainteresowania uczniów.

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, która umożliwia prowadzenie kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie zdobywają swoje wiadomości i umiejętności w pracowniach przedmiotowych, multimedialnych i językowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowej pracowni gastronomicznej i warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w tym ciągniki, maszyny rolnicze, kombajn zbożowy i stację diagnostyki pojazdów. Szkoła posiada również plac manewrowy oraz samochody osobowe i ciągniki do nauki jazdy.

ZSCKR w Korolówce – Osadzie zapewnia każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju – zarówno na gruncie zawodowym, jak i emocjonalnym, społecznym. Umożliwia także uczniom zdobywanie kompetencji w europejskich realiach i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Temu służą m.in. staże zagraniczne w greckich przedsiębiorstwach. W ramach projektu „Europejska Korolówka – staże zagraniczne szansą na rozwój” nr 2019-1-PL01-KA102-061853, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe zaplanowano dwa wyjazdy na mobilności zagraniczne w terminach: 21.10. – 01.11.2019 r. i 27.04 – 08.05.2020 r. W okresie od 21 października do 1 listopada 2019 roku 50 – osobowa grupa młodzieży klas czwartych i trzecich kształcąca się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu i technik żywienia i usług gastronomicznych realizowała 80 godzinny staż zawodowy, a także ciekawy program edukacyjno – kulturowy, który pomógł im poznać Grecję, jej historyczne i kulturalne dziedzictwo, tradycje, kulinaria oraz bogactwo przyrody Riwiery Olimpijskiej ( zakwaterowanie w malowniczym miasteczku Neos Pantelejmon nad Morzem Egejskim u stóp masywu Olimp). Praktyki w Grecji dały uczniom możliwość rozwoju zawodowego i zapewne były dla wielu niesamowitą przygodą, w czasie  której poznali „kawałek świata”, zasmakowali innego życia. Praktyka zagraniczna to dla młodych ludzi także okazja do nauki i doskonalenia języka obcego, w tym branżowego (głównie angielskiego, ale także greckiego), ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i wyrażeń z zakresu języka specjalistycznego w swoich dziedzinach. Dzięki mobilności uczniowie rozwijali kompetencje społeczne i osobiste, takie jak pewność siebie, wiara we własne możliwości, umiejętność komunikacji w zespole, przedsiębiorczość. Mobilność wpływa też na rozwój kulturowy młodych osób, w szczególności na integrację ze społeczeństwem europejskim. Niewątpliwie, praktyki zagraniczne i doświadczenia z nich wyniesione to również okazja dla Szkoły do nawiązania lepszych kontaktów z przedsiębiorcami i poszerzenia wiedzy oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. Podczas uroczystej ceremonii uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia stażu zagranicznego.

Kształceniu zawodowemu służą też szkolenia na terenie szkoły przeprowadzane przez firmy działające na rzecz rozwoju nowoczesnego rolnictwa, takie jak: Class, Gravit, LELY, Jon Deere oraz wyjazdy na Targi Techniki Rolniczej Agroshow Bednary, Agro Park Lublin, Agro Tech Kielce i wiele innych. Młodzież odbywa zajęcia praktyczne i praktyki w w instytucjach działających na rzecz rolnictwa, jak np. Uniwersytet Przyrodniczy, UMCS, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa i wiele innych. Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia podczas organizowanych kursów, np. obsługi pojazdów widełkowych, kas fiskalnych i inne.

Młodzież może korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowujących do konkursów, olimpiad przedmiotowych, a także do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zajęć wyrównujących, co owocuje sukcesami w olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym oraz zadowalającymi wynikami egzaminów zewnętrznych. Wartość szkoły mierzy się sukcesami jej uczniów. Jest ich sporo, zarówno w zakresie kształcenia zawodowego, ale i w innych dziedzinach: sportowych, artystycznych, wolontariacie.

Złotymi zgłoskami należy zapisać w historii szkoły sukcesy uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, m.in. Kamila Samojluka, który był trzykrotnym laureatem finału OWiUR w bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa (2016 r – V miejsce, w 2017 – II miejsce i w 2018 roku – III miejsce). Natomiast w X Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie w Rolnictwie Gabriel Matwiejuk zajął V miejsce. Tytuł laureata finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w 2018 roku wywalczył Sebastian Kwiatkowski.

Z dużym powodzeniem młodzież bierze udział turniejach, konkursach, przeglądach. Należy tu wymienić: Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, Poznaj swoje prawa pracy, Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, Regionalna Olimpiada o Zdrowiu Psychicznym, Olimpiada Solidarności, Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży, Szkolny Konkurs Mitologiczny. W roku szkolnym 2019/2020 uczennica Alicja Olesiejko zajęła II miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Językowo – Plastycznym „Piękno Rosji”. Szkolny Zespół Teatralny „Korale” wielokrotnie prezentował widowiska obrzędowe podczas Powiatowego Przeglądu Widowisk Obrzędowych w Hańsku oraz na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie itd. W szkole podejmowanych jest szereg działań umożliwiających uczniom rozwijanie zainteresowań i pasji oraz doskonalenie umiejętności. Wachlarz propozycji jest szeroki, poczynając od kół sportowych, prozdrowotnych, ekologię, wolontariat, teatr, pielęgnowanie tradycji po bezpieczeństwo, motoryzację, jazdę konno itd. Uczniowie angażują się w liczne programy i projekty, akcje m.in.: „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” - projekt fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), projekt ekonomiczny „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”, program „Ars, czyli jak dbać o miłość”, „Kultura Bezpieczeństwa”, akcja „Góra Grosza”, „Młoda krew ratuje życie”, „Szlachetna Paczka”, „Nie wykręcaj się”.

Po raz czwarty, we wrześniu 2019 roku, szkoła uczestniczyła Narodowym Czytaniu organizowanym przez Bibliotekę Szkolną. Czytano nowelę „Orka” Władysława Stanisława Reymonta.

Dbałość o harmonijny rozwój młodego człowieka to także zagwarantowanie jak najlepszych warunków do wspierania aktywności fizycznej. Szkoła posiada wciąż doskonaloną i unowocześnianą bazę do rozwoju kultury fizycznej. Młodzież bierze udział w zawodach oraz zajęciach pozalekcyjnych aerobiku, kickboxingu, gimnastyki sportowej, zespołowych grach sportowych.

Wysokie osiągnięcia w nauce i w konkursach to efekt pracy całego zespołu nauczycieli, wychowawców i na pewno rodziców. Najwyższy wynik w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała Karolina Patejuk obecnie z klasy IVMT, ze średnią ocen 5,31 (dwukrotnie wytypowana przez Samorząd Szkolny do stypendium Prezesa Rady Ministrów), a za I semestr roku szkolnego 2019/20 aż 41 uczniów ze średnią ocen 4,00 i wyżej otrzymało stypendium Dyrektora Szkoły (prymuską jest nadal Karolina). Niebywałym wyczynem jest 100- procentowa frekwencja wielu uczniów

Szkoła oferuje młodzieży pobyt w internacie, w którym uczniowie są pod stałą opieką, korzystają ze stołówki oraz uzyskują wszelką niezbędną pomoc ze strony opiekunów i wychowawców. Internat zaspokaja potrzeby wychowanków poprzez zapewnienie optymalnych warunków do nauki, organizuje atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, udziela pomocy w trudnych sytuacjach. Po zakończeniu lekcji wychowankowie mogą aktywnie i twórczo spędzać czas wolny w hali sportowej, sali fitness, siłowni, kołach zainteresowań czy w bibliotece i czytelni szkolnej, sali telewizyjnej, komputerowej, pracowni gastronomicznej, albo skorzystać z pomieszczenia socjalnego. Po kolejnym remoncie i modernizacji mieszka się tu „jak u mamy”: nowe łazienki, stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, siłownia, sala fitness. Można sobie coś upichcić w aneksie kuchennym ( na ogół zaczyna się od frytek). Pranie czy prasowanie może być tylko przyjemnością. Tradycją jest organizowanie Otrzęsin, Andrzejek, Mikołajek, wspólnej Wigilii i pożegnania klas czwartych. Mieszkańcy biorą udział w w konkursach i turniejach sportowych (międzyinternackich), m.in. w piłce nożnej, piłce siatkowej.

Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu (30.11.- 02.12.2018 r.), z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, była okazją do zaprezentowania przez szkołę dorobku w dziedzinie kształcenia zawodowego oraz wychowania w duchu patriotycznym z poszanowaniem tradycji i zwyczajów Ziemi Włodawskiej. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany cennych doświadczeń, zintegrowania środowiska szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązania współpracy z instytucjami.

W dniu 29 listopada 2019 r. szkoła prezentowała swoje stoisko w giełdzie szkół zawodowych powiatu włodawskiego pod hasłem „Zawodowy strzał w 10! - wybierz swoją przyszłość”, która odbyła się w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie. Jej celem było upowszechnienie wiedzy na temat zalet szkolnictwa zawodowego, pomoc uczniom najstarszych klas szkoły podstawowej w świadomym wyborze dalszej drogi edukacyjnej, a także wzmocnienie prestiżu szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego. Organizatorami przedsięwzięcia byli Lubelski Kurator Oświaty i Starosta Włodawski. Inwestując w szkołę, inwestując w młodzież, inwestujemy w przyszłość naszą i regionu. Na pewno warto – twierdzi dyrektor placówki Leszek Młynarczyk.

Ewa Krzywania