Nabór do szkół na rok szkolny 2020/2021

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
5-LETNIEGO TECHNIKUM PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Agrobiznesu

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Turystyki Wiejskiej

Technik Architektury Krajobrazu

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie

na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Rozdział I

Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego

 

§ 1

Terminy składanie dokumentów i rekrutacji do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych
i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych
predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15
00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15
00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15
00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14
00

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

11.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

 

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe;

 • Kandydaci, będący absolwentami szkół podstawowych z roku poprzedniego oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej;

 • Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów
  w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone.

 

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

 1. Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce- Osadzie 3, 22 - 200 Włodawa , tel. (82) 57 17 220 czynny w godzinach od 730 - 1530 od poniedziałku do piątku.

Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego
i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 1. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.zsr-korolowka.pl/

 

KOMISJA REKRUTACYJNA

 Rozdział II

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

 

 § 2

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne
  do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

 1. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący;

 2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 1. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

 2. sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów;

 3. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

 4. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
  z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

 3. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

 4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

 6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 7. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
  w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają
  w uporządkowaniu hierarchicznym:

  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone  w  rodzinach zastępczych;

  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania punktów kandydatów:

  1. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty;

  2. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

  3. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania.

 

Rozdział III

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

 

 § 3

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje ilość punktów uzyskanych jako  suma:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,

 • matematyki

– mnoży się przez 0,3;

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia;

 • języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,2.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych
  na świadectwie ukończenia
  szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

  1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;

  2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

  3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

  4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

  5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

 1. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są: język polski, matematyka, język obcy oraz w poszczególnych zawodach:

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia

 2. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - fizyka

 3. technik agrobiznesu – biologia

 4. technik architektury krajobrazu – geografia

 5. technik hodowca koni – biologia

 6. technik turystyki wiejskiej – geografia

 7. technik rolnik – biologia

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się
  7 punktów.

 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, szczególne osiągnięcia za:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
    3 punkty;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się
    10 punktów,

   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
    2 punkty;

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.
  1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

   • krajowym - przyznaje się 3 punkty,

   • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

   • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej

Kryteria - świadectwo

Maksymalna liczba punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt.

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt.

szczególne osiągnięcia

18 pkt.

wynik z języka polskiego

18 pkt.

wynik z matematyki

18 pkt.

wynik z języka obcego nowożytny

18 pkt.

wynik z przedmiotu (biologia, fizyka, geografia) w zależności od zawodu

18 pkt.

max

100 pkt.

Kryteria - egzamin ósmoklasisty

wyniki z egzaminu
w %

punkty
w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35 pkt.

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt.

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100%

x 0,30 = 30 pkt.

max

 

100 pkt

Razem

200 pkt

 

§ 4

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym – przyznaje się po 30 punktów,

   • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

   • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

   • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

   • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

 1. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym – przyznaje się po 20 punktów,

   • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

   • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

   • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

   • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena
  z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

  1. celującym - przyznaje się 20 punktów;

  2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

  3. dobrym - przyznaje się 13 punktów;

  4. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

  5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

  1. wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,

 • matematyki

mnoży się przez 0,35;

 1. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
  do egzaminu ósmoklasisty przeliczania się oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym – przyznaje się po 35 punktów,

   • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

   • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

   • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

   • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 1. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym – przyznaje się 30 punktów,

   • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

   • dobrym – przyznaje się 20 punktów,

   • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

   • dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

Podział maksymalnej liczby punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu po szkole podstawowej lub danego zakresu lub danej części egzaminu po szkole podstawowej

 

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

stopień

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

ocena z języka polskiego

celujący

35 pkt.

ocena z matematyki

celujący

35 pkt.

ocena z języka obcego nowożytnego

celujący

30 pkt.

max

100 pkt

Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty

wyniki egzaminu

w %

punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35 pkt.

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt.

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100%

x 0,3 = 30 pkt.

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

100%

Nie przelicza się

max

100 pkt.

 

Rozdział IV

 Rekrutacja elektroniczna

 § 5

 1. Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację do Technikum

 2. Kandydaci do Technikum biorący udział w elektronicznym naborze, składają w szkole pierwszego wyboru podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów deklarację wyboru oddziału w szkole, o przyjęcie do, której się ubiegają.

 3. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych biorących udział w elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.

 4. Szczegółowych informacji dotyczących elektronicznego naboru do szkół udzielają dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 -
w systemie zaocznym

 

Czym jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

Jest bezpłatną zaoczną formą kształcenia umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:

 • ROL.04 prowadzenie produkcji rolniczej

 

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w systemie weekendowym

 

Rozdział I

Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego na kurs

 

§1

Terminy:

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych przez szkołę.

od 18 sierpnia 2020 r.

2.

Egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza.

21 sierpnia - 25 sierpnia 2020 r.

3.

Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych przez kandydatów.

28 sierpnia 2020 r.

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2020/2021

 

§2

 1. Na kurs kwalifikacyjny przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli co najmniej szkołę podstawową.

 2. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

Rozpoczęcie zajęć na kursie następuje po skompletowaniu grupy