Celem projektu jest rozwój możliwości związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym realizowanym przez ZSCKR w Korolówce–Osadzie, poprzez realizację międzynarodowych inicjatyw mobilnościowych obejmujących swoim zakresie wsparcie 82 uczniów kształcących się w zawodach Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik agrobiznesu oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Celami szczegółowymi, wpisującymi się w cel ogólny są:

  1. Przygotowanie i realizacja mobilności zagranicznych dla 2 grup uczniów, dedykowanych realizacji 12 – dniowych programów kształcenia zawodowego.

  2. Aktywizacja zawodowa i społeczna przynajmniej 60 uczniów z tzw. mniejszymi szansami, włączonych w realizację projektu.

  3. Rozwój kompetencji zawodowych i społecznych (w tym językowych) 82 uczniów projektu oraz podniesienie kompetencji do nauki.

  4. Zbudowanie silnego i trwałego partnerstwa z greckim partnerem.

  5. Stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk oraz adaptacji poznanych metod i narzędzi do szkolnych realiów.

  6. Zmotywowanie kadry pedagogicznej ZSCKR do podnoszenia kwalifikacji.

  7. Rozwój oferty edukacyjnej ZSCKR oraz podniesienie jej prestiżu poprzez zbudowanie europejskiego wymiaru szkoły.

  8. Promocja wartości europejskich, wpisujących się jednocześnie w górny cel działalności placówki.