Nr sprawy SZ/225/1/AR/17

OGŁOSZENIE

O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOROLÓWCE - OSADZIE

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego.

Spis ich podany został w załączniku nr 1 na stronie www szkoły: www.zsr-korolowka.pl. lub jest do odebrania u kierownika gospodarczego.

Zainteresowane Jednostki prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie do dnia 20 listopada 2017r. do godziny 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie lub przesłanie na adres szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie 3, 22-200 Włodawa. Na kopertach powinien być napis: „zbędne składniki majątkowe”.

Dodatkowych informacji na temat zbędnych składników majątku ruchomego udziela Andrzej Rabczuk tel. 507-118-373.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie bądź darowiznę powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 lub § 39 ust 4 w/w rozporządzenia.

W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te same składniki majątkowe, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu ofert (dzień, godzina).

             Dyrektor

/-/ mgr inż. Leszek Młynarczy

Załącznik nr 1

ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Numer inwentarzowy

Kategoria majątku

1

Stabilizator napięcia

1

Zbędny

           2

Kamera monitoringu Geolam

1

Zbędna

           3

Kamera monitoringu KPC133ZEP/F36-T

1

Zbędna

          4

Kamera monitoringu KPC133ZCP/F36

1

Zbędna

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 26-27.10.2017 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w trzech z dziesięciu bloków tematycznych: żywienie człowieka, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes.

Teatralnie i kulinarnie podczas II Powiatowej Konferencji w Wyrykach

„Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga”

            Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa we Włodawie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wyrykach oraz przy współudziale władz i instytucji powiatowych zorganizowała w dniu 27 października 2017 roku konferencję i konkurs pod hasłem „Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga”. Honorowy patronat objęła Poseł na Sejm RP Beata Mazurek. Spotkanie odbyło się na terenie szkoły i biblioteki    w Wyrykach. Sąsiadującą z gospodarzami placówkę oświatową, ZSCKR w Korolówce – Osadzie, reprezentował Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk. Impreza miała wymiar lokalny. W konferencji i konkursach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i rolnicy z terenu powiatu włodawskiego.

W dniu 26 października 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz pan Marcin Andrzejewski Kierownik regionu Josera Polska.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17, który został ogłoszony w dniu 29.08.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 12.4 Kształcenie zawodowe

             Dnia 19 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ", w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji państwowych i placówek oświatowych oraz uczniowie naszej szkoły wraz z pedagogiem szkolnym.