08.10.2018 r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.

Głównym celem olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie, a w szczególności z zakresu historii i geopolityki związanej z Pokojową Nagrodą Nobla.

W dniu 17 października 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz pan Tadeusz Demby, regionalny dyrektor sprzedaży pracownik Lely East Sp.zo.o.

       12 października 2018 roku społeczność ZSCKR w Korolówce – Osadzie przeżywała dwie uroczystości: ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej.
       Uczniowie klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
„Piękne i proste słowa roty wypowiadane z dumą przez pierwszoklasistów są obietnicą, że nasza szkoła pozyskała mądrych i szlachetnych uczniów. Wierzymy, że będą strzec honoru szkoły, staną się godnymi jej tradycji i imienia, wykorzystają zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej” - mówił Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk. Natomiast w imieniu starszych roczników Karolina Szwalikowska udzieliła koleżeńskiej rady sentencją starożytnego filozofa Arystotelesa: „Korzenie wiedzy są gorzkie, ale jej owoce słodkie... Ucz się nie po to, by wiedzieć więcej, lecz po to, żeby wiedzieć lepiej, bo człowiek to nie tylko to, co w nim urodzone, ale i to, co nabyte.

            Po raz kolejny odwiedziliśmy Pałac w Puławach, w którym swoją siedzibę ma Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa.

W dniu 09 października 2018r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego uczestniczyli w konferencji naukowej „Gleba jako źródło życia ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie” zorganizowanej przez Lubelską Izbę Rolniczą wraz z partnerami oraz IUNiGw Puławach.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

04 października 2018r. był ważnym dniem dla mieszkańców internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie z uwagi na przeprowadzone wybory do Samorządu Internatu. W głosowaniu wzięło udział 58 wychowanków. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, niemal jak na prawdziwych wyborach – była Komisja Wyborcza w osobach: opiekun Samorządu Internatu – p. Ewa Bujanowska oraz członkowie -  Adam Kaznowski
i Piotr Dąbrowski; była też urna, do której młodzież oddawała swoje głosy. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu wyłoniono Samorząd Internatu, którego skład w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

       Świat wokół nas zmienia się nieustannie. Dlatego warto czasami zwolnić, zamyślić się nad tym, co było, jest, co będzie. Doskonałym momentem na chwile nostalgii i zadumy był pobyt w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Uczniowie klasy III i II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu razem z wychowawcami p. Justyną Wołos, p. Zenonem Bajem i p. Krzysztofem Kowalikiem, 11 października 2018 roku cofnęli sie w czasie.