ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM.IRENY KOSMOWSKIEJ

W KOROLÓWCE - OSADZIE

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
 2. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli
 3. W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego,
 4. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
 5. Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
 6. Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołach wychowawczych, zebraniach wychowawców, z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

 

Środki działania Rzecznika:

 1. Załatwianie indywidualnych skarg na wniosek:
  • ucznia
  • wychowawcy
  • samorządu klasowego
  • Samorządu szkolnego
  • Rady Rodziców
 2. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
 3. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),
 4. Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),
 5. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym,
 6. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,
 7. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,
 8. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania,
 9. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

 

Szkolny Rzecznik może:

 1. Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
 2. Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego,
 3. Organizować konfrontacje wyjaśniające,
 4. Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia,
 5. Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 3. Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 4. W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 5. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. Podjęcie mediacji ze stronami,
 3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 4. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Ustawa o Systemie Oświaty, Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

PLAN DZIAŁAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA

W ZESPOLE SKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. IRENY KOSMOWSKIEJ

W KOROLÓWCE OSADZIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 
L.p. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1 Omówienie aktów prawnych związanych z prawami i obowiązkami ucznia - Statut Szkoły, WSO, PSO, regulaminy

- Rzecznik Praw Ucznia

- wychowawcy

- nauczyciele poszczególnych przedmiotów

wrzesień
2 Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim

- Rzecznik Praw Ucznia

- opiekun S.U.

październik
3 Wyeksponowanie w widocznym miejscu aktów prawnych dotyczących praw ucznia - Rzecznik Praw Ucznia październik
5 Organizacja spotkań poszczególnych klas z Rzecznikiem Praw Ucznia - Rzecznik Praw Ucznia październik- grudzień
6 Organizacja wystawy związanej z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka - Rzecznik Praw Ucznia grudzień
7 Sporządzenie raportu z działalności rzecznika - Rzecznik Praw Ucznia grudzień/styczeń
8 Przeprowadzenie lekcji o prawach dziecka

- Rzecznik Praw Dziecka

- wychowawcy

- pedagog

w poszczególnych klasach przez cały rok
9 Przygotowanie i opracowanie ankiety na temat przestrzegania praw ucznia - Rzecznik Praw Ucznia marzec
10 Indywidualne spotkania z uczniami w celu poznania i rozwiązywania problemów ucznia

- Rzecznik Praw Ucznia

- nauczyciel

- wychowawcy

cały rok
11 Prowadzenie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej szkoły - Rzecznik Praw Ucznia cały rok
12 Podsumowanie pracy Rzecznika Praw Ucznia - Rzecznik Praw Ucznia czerwiec
 
Opracowała:
Justyna Wołos