Celem konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ organizowanego przez Fundację Państwo Obywatelskie było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom oraz szerzenie idei tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie czy obyczajach. Równocześnie konkurs miał służyć odniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Nasza szkoła realizowała zadania przewidziane regulaminem konkursu w okresie od 20 listopada 2013r. do 30 maja 2014r. i na początku czerwca otrzymała tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz dyplom honorowy.

W realizacji zadań przewidzianych konkursem zaangażowana była cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście - przedstawiciele różnych instytucji, między innymi Komendy Powiatowej Policji, Straży Granicznej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Sądu i innych.

Sposób realizacji zadań wzbudzał wśród uczniów duże zainteresowanie. Motywował do pracy w zespole, uczył asertywności i zrozumienia drugiego człowieka oraz uwrażliwiał na jego krzywdę.

Wszystkim zaangażowanym w realizację zadań konkursowych serdecznie dziękujemy.

Koordynator ds. konkursu w szkole

Emilia Litaszewska

Sprawozdanie z realizacji zadania 1 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Formy realizacji:

 • Przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.
 • Opracowanie i przeprowadzenie testu sprawdzającego. Wybór 3 prac z każdej klasy (wysłane pocztą na adres Organizatorów).

W ramach realizacji zadania 1 pani Dorota Redde-Sawczuk oraz pani Katarzyna Bajdek-Tetiurka na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii, zgodnie z dostępnym konspektem, przeprowadziły debaty uczniowskie nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

Celem przeprowadzonych zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi państwa, prawa i społeczeństwa oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych.

Uczniowie chętnie pracowali w grupach. Definiowali pojęcia korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Słownika Języka Polskiego. Podczas zajęć mogli wczuć się w rolę świadomego członka społeczeństwa. Doszli do wniosku, że bycie obywatelem to nie tylko szereg przywilejów i praw, ale przede wszystkim obowiązki, a świadome uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym kraju pozwala wpływać na to, co dzieje się wokół nas.

Wszystkie zajęcia zakończyły się testem sprawdzającym.

Sprawozdanie z realizacji zadania 2 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości

Formy realizacji:

 • Stworzenie regulaminu konkursu szkolnego
 • Ogłoszenie konkursu
 • Przeprowadzenie konkursu
 • Ogłoszenie wyników

W ramach realizacji zadania 2 został ogłoszony szkolny konkurs literacko - plastyczny. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły. Do rywalizacji przystąpiło 13 uczniów, którzy złożyli łącznie 9 prac. Jury wyłoniło zwycięzców i przyznało jedno wyróżnienie.

Wyniki konkursu: I miejsce: Justyna Leszczyńska, kl. II technikum agrobiznesu  II miejsce:  Iga Kiecana, kl. IV technikum agrobiznesu

Wyróżnienie:  Iga Kuryłowicz i Agnieszka Wołczuk, kl. IV technikum agrobiznesu

Wręczenie nagród nastąpiło dnia 28 kwietnia 2014 r. podczas uroczystości zakończenia roku klas maturalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie. Prace zostały przesłane drogą pocztową do organizatorów konkursu.

Sprawozdanie z realizacji zadania 3 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp.

Formy realizacji:

 • Spotkanie młodzieży z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji we Włodawie (16.12.2013r.)
 • Spotkanie młodzieży z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie (16.12.2013r.)

W ramach realizacji zadania 3 zostało zorganizowane spotkanie młodzieży z rzecznikiem Komendy Powiatowej

Policji we Włodawie, sierżantem sztabowym Danielem Eustratem oraz psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie, panią Anną Suską. Dzięki przeprowadzonym prelekcjom uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się, udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania.

Sierżant sztabowy Daniel Eustrat z KPP omówił zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem w szkole, domu i w miejscach publicznych, m.in. kwestie udzielania pomocy i obrony koniecznej. Pani Anna Suska reprezentująca Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Włodawie rozwinęła kwestie związane z bezpiecznymi zachowaniami.

Przekonywała, że nie jesteśmy sami z naszymi problemami. Wskazała osoby i odpowiednie instytucje, do których w razie potrzeby można zwrócić się o pomoc.

Na młodzieży największe wrażenie wywarła prezentacja filmu na temat skutków wypadków drogowych powodowanych często przez ich rówieśników. Przejmująca cisza towarzysząca prezentacji była dowodem, że treści poruszane w czasie spotkania skłoniły słuchaczy do refleksji.

Sprawozdanie z realizacji zadania 3 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp.

Formy realizacji:

 • Spotkanie młodzieży z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji we Włodawie (16.12.2013r.)
 • Spotkanie młodzieży z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie (16.12.2013r.)

W ramach realizacji zadania 3 zostało zorganizowane spotkanie młodzieży z rzecznikiem Komendy Powiatowej

Policji we Włodawie, sierżantem sztabowym Danielem Eustratem oraz psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie, panią Anną Suską. Dzięki przeprowadzonym prelekcjom uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się, udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania.

Sierżant sztabowy Daniel Eustrat z KPP omówił zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem w szkole, domu i w miejscach publicznych, m.in. kwestie udzielania pomocy i obrony koniecznej. Pani Anna Suska reprezentująca Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Włodawie rozwinęła kwestie związane z bezpiecznymi zachowaniami.

Przekonywała, że nie jesteśmy sami z naszymi problemami. Wskazała osoby i odpowiednie instytucje, do których w razie potrzeby można zwrócić się o pomoc.

Na młodzieży największe wrażenie wywarła prezentacja filmu na temat skutków wypadków drogowych powodowanych często przez ich rówieśników. Przejmująca cisza towarzysząca prezentacji była dowodem, że treści poruszane w czasie spotkania skłoniły słuchaczy do refleksji.

Sprawozdanie z realizacji zadania 4 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Czy uczniowie klną i dlaczego...

Formy realizacji:

 • Spotkanie młodzieży z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji we Włodawie (16.12.2013r.)
 • Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych w oparciu o dostępny scenariusz
 • Sporządzenie przez uczniów prezentacji multimedialnej na w/w temat. Wybór najlepszej pracy (w załączniku)

W ramach realizacji zadania 4 zostało zorganizowane spotkanie młodzieży z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, sierżantem sztabowym Danielem Eustratem, który omówił pojęcia związane z ochroną dóbr osobistych człowieka oraz wymienił konkretne sankcje prawne grożące za naruszenie godności i dóbr osobistych, w tym naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie, przekleństwa, niszczenie cudzego mienia, groźby czy obrażanie osób, zarówno publiczne, jak i za pośrednictwem Internetu czy telefonu komórkowego.

Dodatkowo wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili na lekcjach wychowawczych pogadanki w oparciu o dostępny scenariusz. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach i włączali się do dyskusji. Samodzielnie definiowali pojęcia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej. Wymieniali najważniejsze dokumenty regulujące w/w kwestie, mianowicie Konstytucję, Konwencję o Prawach Dziecka, kodeks cywilny czy kodeks karny.

Następnie, na podstawie Internetu i zdobytych podczas zajęć informacji, próbowali stworzyć prezentację multimedialną pod tytułem: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje Szkolne”. Praca wykonywana była w kilkuosobowych zespołach. Najlepszą prezentacje wykonały uczennice klasy IV technikum agrobiznesu: Monika Łukaszuk i Justyna Rynkowska.

Celem powyższych działań było uświadomienie młodzieży, że dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie, status majątkowy, płeć, wykształcenie, niepełnosprawność, chorobę, przeszłość czy inne, a bezprawne naruszenie dóbr osobistych człowieka wiąże się z sankcjami prawnymi określonymi w aktach prawnych.  

Sprawozdanie z realizacji zadania 5 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?

Formy realizacji:

 • Spotkanie młodzieży z psychologiem społecznym, specjalistą profilaktyki uzależnień - dr Ireneuszem Siudemem z UMCS w Lublinie (21.11.2013r.)
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu:
 • Substancje psychoaktywne - zagrożenia, skutki stosowania.
 • Rozpoznawanie zachowań narkotycznych oraz po zażyciu substancji psychoaktywnych (21.11.2013r., dr Ireneusz Siudem)
 • Spotkanie z pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie - panią Elżbietą Gregułą (16.12.2013r.)
 • Gazetka tematyczna na korytarzu szkolnym.

W ramach realizacji zadania 5 zostało zorganizowane spotkanie młodzieży z psychologiem społecznym, specjalistą profilaktyki uzależnień - dr Ireneuszem Siudemem z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie - panią Elżbietą Gregułą. Celem spotkań było uświadomienie młodzieży zdrowotnych i moralnych skutków uzależnienia od tytoniu, narkotyków i dopalaczy. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat substancji psychoaktywnych - ich składu chemicznego, działania na mózg i cały organizm człowieka oraz mechanizmu uzależniania. Podjęta została dyskusja czy warto się bronić przed używkami i jak można tego dokonać. Młodzież miała okazję poznać historie osób, którym narkotyki „złamały życie” a niekiedy je odebrały. Spotkanie zakończyły słowa skierowane do uczniów: „Zanim coś zrobicie, pomyślcie dwa razy, abyście nie ponosili konsekwencji przez całe życie”.

Uczniowie stwierdzili, że przyczynami sięgania po używki może być sytuacja rodzinna, nieumiejętność organizowania wolnego czasu i wpływ środowiska. Doszli również do wniosku, że przed używkami można się obronić i naprawdę warto to robić.

Dodatkowo młodzież wykonała gazetkę tematyczną pod hasłem „Dopalacze - wypalacze umysłu. Nie wypalaj się!” korzystając z wiedzy zdobytej podczas spotkań oraz informacji znalezionych w Internecie.

W ramach realizacji zadania odbyła się również szkoleniowa Rada Pedagogiczna, którą poprowadził dr Ireneusz Siudem, z zakresu „Substancje psychoaktywne - zagrożenia, skutki stosowania”, a także „Rozpoznawanie zachowań narkotycznych oraz po zażyciu substancji psychoaktywnych”. Nauczyciele dowiedzieli się jak rozpoznawać symptomy spożycia substancji psychoaktywnych u uczniów, jak reagować na zachowania narkotyczne oraz gdzie szukać pomocy.

Sprawozdanie z realizacji zadania 6 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”?

Formy realizacji:

Przeprowadzenie konwersatoriów na lekcjach wychowawczych w oparciu o prezentację przygotowaną na podstawie dostępnego scenariusza (w załączniku). Spotkania przeprowadzone zostały przez pedagoga szkolnego o specjalności resocjalizacja, kuratora sądowego oraz wychowawcy w Ośrodku Kuratorskim, p. Katarzynę Romańczuk - Horbaczewską.

W ramach realizacji zadania 6 pedagog szkolny, p. Katarzyna Romańczuk - Horbaczewska spotkała się z młodzieżą na lekcjach wychowawczych. Celem spotkań było przeprowadzenie konwersatoriów dotyczących zagrożeń płynących z przynależności do różnego rodzaju grup działających na granicy prawa. Spotkania przeprowadzone były w oparciu o prezentację przygotowaną na podstawie dostępnego scenariusza.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach. Na początku definiowali i opisywali różne subkultury (kibole, blokersi, dresiarze). Wymieniali też korzyści i zagrożenia płynące z przynależności do poszczególnych grup. Bardzo szybko okazało się, że minusów jest zdecydowanie więcej niż plusów. Zmuszanie do narkotyków, atakowania młodszych, naśmiewanie się z innych, kłamstwa czy konflikty z prawem - to tylko kilka powodów dla których warto unikać tego rodzaju „paczek”. Uczniowie doszli do wniosku, że bardzo ważna jest świadomość zagrożeń oraz wsparcie innych osób. To przyjaciele, nauczyciele, wychowawcy, a przede wszystkim rodzina mają dać poczucie bezpieczeństwa. Jeśli młody człowiek ma zaspokojone potrzeby emocjonalne związane z wiarą w siebie, nie szuka akceptacji wchodząc w niebezpieczne relacje. Uczniowie muszą uczyć się jak być asertywnym, bo indywidualność każdego człowieka powinna być szanowana.

Sprawozdanie z realizacji zadania 7 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

Formy realizacji:

 • Spotkanie młodzieży z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie (06.03.2014r.)
 • Spotkanie młodzieży z terapeutą z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie (31.03.2014r.)

W ramach realizacji zadania 7 odbyło się spotkanie młodzieży z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie, panią Anną Jabłońską oraz terapeutą z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie, panią Krystyną Skrabek. Spotkanie z psychologiem rozpoczęło się projekcją filmu pt. „Cyrk Motyli”, którego główny bohater - osoba niepełnosprawna, pod wpływem życzliwych mu osób zmienia swoje nastawienie do życia. Okazuje się, że mimo swojej niepełnosprawności jest w stanie pokonywać trudy życia. Dyskusję o relacjach pełnosprawni - niepełnosprawni rozpoczął pochodzący z filmu cytat: „Im cięższa jest walka, tym wspanialsze zwycięstwo”.  Pani Krystyna Skrabek opowiedziała natomiast o specyfice pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz o rodzajach terapii proponowanych we włodawskich Warsztatach Terapii Zajęciowej. Przedstawiła młodzieży prace wykonywane przez niepełnosprawnych podczas zajęć plastycznych czy stolarskich. Opowiedziała też o działającej tam grupie teatralnej pod nazwą „Teatr Prowincjonalny” oraz zespole tanecznym „Viva”, których uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju występach, przeglądach czy konkursach. Pani Krystyna Skrabek zaprosiła też uczniów szkoły na spotkanie integracyjne do Warsztatów Terapii we Włodawie, które zrealizowane zostanie w maju tego roku. Podczas zajęć uczniowie otrzymali rzetelną wiedzę na temat niepełnosprawności i jej rodzajów. Dowiedzieli się, jak należy zachowywać się w obecności osób niepełnosprawnych. Uświadomili sobie również niektóre problemy osób niepełnosprawnych, tj. trudności na rynku pracy, brak tolerancji, czy choćby bariery architektoniczne. Celem podjętych działań było zapoznanie młodzieży z problemem niepełnosprawności, kształtowanie takich uczuć, jak tolerancja czy empatia oraz uświadomienie młodzieży, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane inaczej.  

Sprawozdanie z realizacji zadania 8 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam”.

Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa”, gdzie szukać pomocy?

Formy realizacji:

 • Spotkanie młodzieży z kuratorem sądowym z Sądu Rejonowego w Chełmie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej we Włodawie (28.04.2014 r.)

W ramach realizacji zadania 8 zostało zorganizowane spotkanie młodzieży z kuratorkami z Sądu Rejonowego w Chełmie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej we Włodawie, paniami Małgorzatą Pakułą i Krystyną Kuźmą, które przygotowały i przedstawiły prezentację na temat „Pamiętaj! Nie jesteś sam”.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z pojęciami takimi jak: bieda, sieroctwo, euro sieroctwo czy sieroctwo społeczne. Rozpatrywali też wszelkie możliwe przyczyny osamotnienia ludzi w społeczeństwie, czyli: brak domu, rodziny, niezrozumienie, nietolerancja, zła sytuacja materialna, odmienna narodowość, choroba, czy wyjazd rodziców za granicę.

Następnie przedstawione zostały uczucia i możliwe zachowania towarzyszące człowiekowi osamotnionemu. Taka osoba bardzo często wstydzi się, nie prosi o pomoc, nie przyznaje się do trudnej sytuacji, bywa agresywna, wybuchowa czy impulsywna. Ponadto tłumi uczucia i emocje, jest „człowiekiem bez twarzy”. Bardzo często kłamie, oszukuje, stara się być niezauważalna, sięga po różnego rodzaju używki, alkohol, papierosy itp.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały formy opieki i pomocy osobom osamotnionym (pomoc ze strony szkoły, pomoc społeczna). Wskazane zostały też miejsca, gdzie można szukać pomocy i wsparcia, np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Rodzinie, Poradnie psychologiczne, fundacje, stowarzyszenia i inne.

Celem zorganizowanego spotkania było uwrażliwienie uczniów na problemy innych oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się wokół nas. Uczniowie zrozumieli, że nie można przechodzić obojętnie wobec ludzkiego cierpienia, choćby dlatego, że każdy kiedyś może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej.

Sprawozdanie z realizacji zadania 9 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...

Formy realizacji:

 • Spotkanie młodzieży z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji we Włodawie (07.01.2014r.)

Przeprowadzenie konwersatoriów na lekcjach wychowawczych w oparciu o prezentację przygotowaną na podstawie dostępnego scenariusza (w załączniku).

W ramach realizacji zadania 9 zostało zorganizowane spotkanie młodzieży z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, sierżantem sztabowym Danielem Eustratem, który omówił rodzaje wykroczeń, jakie mogą zdarzyć się na terenie szkoły i konsekwencje prawne wynikające z ich popełnienia. Dodatkowo wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili konwersatoria na lekcjach wychowawczych.

Celem powyższych działań było zapoznanie młodzieży z podstawowymi pojęciami związanymi z prawem, uświadomienie obowiązku przestrzegania prawa oraz zapoznanie z konsekwencjami łamania prawa.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach i włączali się do dyskusji. Wymieniali przyczyny łamania prawa oraz zastanawiali się, jakie skutki może mieć nieprzestrzeganie przepisów. Doszli do wniosku, że sami często oprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, kiedy może dojść do łamania prawa. Zarówno w szkole, jak i w domu czy na ulicy. Zajęcia były świetną okazją do refleksji nad własnym postępowaniem. Prezentacja, na podstawie której przeprowadzone zostały godziny wychowawcze, obejmowała zagadnienia dotyczące prawa cywilnego i karnego oraz najważniejsze informacje na temat środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Sprawozdanie z realizacji zadania 10 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Formy realizacji:

 • Przeprowadzenie pogadanki na temat „Cyberprzemoc - nie pozwól zniszczyć sobie życia” (19. 03. 2014r.)
 • Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej we Włodawie na temat: „Funkcjonowanie społeczeństwa w strefie przygranicznej” (27. 03. 2014r.)
 • Spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie na temat: „Konstruktywne rozwiązywanie problemów” (27. 03. 2014r.)
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Język szakala vs język żyrafy - czyli o porozumieniu bez przemocy” (09. 04. 2014r.)

W ramach realizacji zadania 10 młodzież naszej szkoły uczestniczyła w pogadance na temat „Cyberprzemoc - nie pozwól zniszczyć sobie życia”. Spotkanie poprowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych, pani Diana Łubkowska. Pogadanka została poprzedzona prezentacją multimedialną, która przybliżyła młodzieży pojęcie cyberprzemocy i jej form (prześladowania, zastraszania, nękania czy wyśmiewania innych z wykorzystaniem Internetu lub telefonu komórkowego) oraz wskazała, gdzie i w jaki sposób ofiary cyberprzemocy mogą szukać wsparcia. Po krótkiej dyskusji młodzież przystąpiła do pracy w grupach, która polegała na wskazaniu, czy opisana sytuacja jest przykładem cyberprzemocy oraz jakie kroki należy podjąć w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Spotkanie zakończyło się prezentacją krótkiego filmu, w którym gimnazjalistka - ofiara cyberprzemocy w szkole, nie mogąc poradzić sobie z prześladowaniem odbiera sobie życie. Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie uświadomili sobie, że nawet niewinny żart może wymknąć się spod kontroli i wyrządzić wielką krzywdę. Dowiedzieli się też, jaka odpowiedzialność karna grozi osobom, które za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego prześladują innych. Kolejnym działaniem w ramach realizacji zadania 10 było zorganizowanie spotkania uczniów klas maturalnych z funkcjonariuszem Straży Granicznej st. chor. SG Ewą Zalewską. Tematem pogadanki były zagadnienia związane ze specyfiką pracy w Straży Granicznej oraz funkcjonowaniem społeczeństwa w strefie przygranicznej. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z zasadami bezpiecznych i zgodnych z regulacjami prawnymi zachowań wynikających z zamieszkania w sąsiedztwie granicy państwowej. Temat został poruszony ze względu na to, że szkoła w Korolówce Osadzie znajduje się w bliskiej odległości od granicy państwowej, a uczniowie szkoły to mieszkańcy strefy przygranicznej.  Tego samego dnia uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w pogadance na temat „Konstruktywne rozwiązywanie problemów”, które poprowadziła pani Joanna Jabłońska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie.  Młodzież poznała pojęcie konfliktu oraz jego cechy. Okazało się, że konflikt jest nieodzowną częścią naszego życia, ponieważ różnimy się od siebie, mamy różne potrzeby, przekonania czy system wartości. Ponadto konflikt nie zawsze musi być zjawiskiem negatywnym. Często jest też pretekstem do poszukiwania rozwiązań, uczy współpracy, a pozytywne zakończenie konfliktu może sprzyjać bliższemu poznaniu stron i umacnianiu więzi. Przedstawione zostały też postawy wobec konfliktu (unikanie, rywalizacja, dostosowanie, kompromis czy współpraca) oraz etapy rozwiązywania konfliktów. Prowadząca starała się przekonać młodzież, że rozwiązania siłowe tylko pogłębiają konflikt. Najlepszym sposobem na dojście do porozumienia jest natomiast konstruktywna rozmowa. Czwartym działaniem podjętym w ramach realizacji zadania 10 było szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Język szakala vs język żyrafy - czyli o porozumieniu bez przemocy”, które poprowadziła nauczycielka języka angielskiego, pani Elżbieta Szkodzińska.  Prelegentka zaprezentowała podstawowe założenia teorii komunikacji opracowanej przez amerykańskiego psychologa i mediatora Marshalla Rosenberga. Autor teorii twierdzi, że we współczesnym świecie w kontaktach interpersonalnych dominuje język szakala - pełen agresji werbalny sposób zdominowania rozmówcy, prowokujący konflikty i zamykający drogę do porozumienia z drugim człowiekiem. Język żyrafy to język serca. Wymaga empatii, służy autentycznemu porozumieniu, realizacji własnych potrzeb ale z poszanowaniem uczuć i potrzeb innego człowieka. Słuchacze zostali zapoznani z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi sposobów komunikowania się bez agresji, wyrażania próśb, reakcji na krytykę i sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Zaprezentowano także scenki sytuacyjne pokazujące różne sposoby porozumienia. Dały one pretekst do refleksji na temat roli języka w kontaktach z ludźmi.