23 października 2018 roku Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapińskiego w Warszawie była miejscem uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, a także nagród i odznaczeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            Z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rafała Romanowskiego „Medal Komisji Edukacji Narodowej” odebrał Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie Leszek Młynarczyk za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w Brzeźnie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie i Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” w Warszawie zorganizowały konkurs przyrodniczo – łowiecki z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”, który odbył się 18 października 2018r. na terenie Strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w „Kumowej Dolinie” koło Chełma.

Od trzech lat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie prowadzony jest program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Celem programu jest wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród młodzieży oraz skuteczne im zapobieganie poprzez przekazywanie wiedzy w tym zakresie.

08.10.2018 r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.

Głównym celem olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie, a w szczególności z zakresu historii i geopolityki związanej z Pokojową Nagrodą Nobla.

W dniu 17 października 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz pan Tadeusz Demby, regionalny dyrektor sprzedaży pracownik Lely East Sp.zo.o.

       12 października 2018 roku społeczność ZSCKR w Korolówce – Osadzie przeżywała dwie uroczystości: ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej.
       Uczniowie klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
„Piękne i proste słowa roty wypowiadane z dumą przez pierwszoklasistów są obietnicą, że nasza szkoła pozyskała mądrych i szlachetnych uczniów. Wierzymy, że będą strzec honoru szkoły, staną się godnymi jej tradycji i imienia, wykorzystają zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej” - mówił Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk. Natomiast w imieniu starszych roczników Karolina Szwalikowska udzieliła koleżeńskiej rady sentencją starożytnego filozofa Arystotelesa: „Korzenie wiedzy są gorzkie, ale jej owoce słodkie... Ucz się nie po to, by wiedzieć więcej, lecz po to, żeby wiedzieć lepiej, bo człowiek to nie tylko to, co w nim urodzone, ale i to, co nabyte.