Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 09.11.2018 r. dotyczącego  naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, który został ogłoszony w dniu 26.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Projekt Hub sp. z o.o.

ul. Trzcianiecka 3e

60-434 Poznań

Dyrektor ZSCKR w Korolówce-Osadzie  informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył jeden podmiot: Projekt Hub sp. z o.o. ul. Trzcianiecka 3e, 60-434 Poznań. Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Korolówka-Osada 12.12.2018 r.