Regulamin szkolnego etapu konkursu wiedzy o HIV/AIDS
w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV


Organizacja i przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się 13 listopada 2018r. o godzinie 11.00 w sali nr. 2 Czas trwania: 45 minut.
Forma: Pytania testowe zamknięte i otwarte.
Organizatorem konkursu jest pani Diana Łubkowska.
Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego         im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie.
Zapisy do 09 listopada 2018r. u pani Diany Łubkowskiej

Cele konkursu
    •    Spopularyzowanie wiedzy na temat HIV / AIDS wśród młodzieży.
    •    Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie zjawisko HIV / AIDS.
    •    Nabycie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów dotyczących własnego zdrowia i życia.
    •    Przeciwdziałanie negatywnemu postrzeganiu ludzi zakażonych oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec nich.
    •    Podniesieni wiedzy o uzależnieniach i przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka zakażeń HIV.
    •    Promowanie wykonywania testów w kierunku zakażenia wirusem HIV.

Zakres tematyczny konkursu
    •    Pochodzenie, budowa wirusa HIV.
    •    Patogeneza zakażeń wirusem HIV.
    •    Drogi szerzenia się zakażeń wirusa HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniu.
    •    Choroby przenoszone drogą płciową.
    •    Objawy kliniczne, przebieg zakażeń HIV i AIDS.
    •    Psychospołeczne problemy zakażonych HIV i chorych na AIDS.
    •    Zasady postępowania i zapobiegania zakażeniom HIV i chorobie AIDS.
    •    Opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.
    •    Organizacje i instytucje zajmujące się problematyką HIV i AIDS.
    •    Prowadzenie anonimowych, bezpłatnych badań w kierunku zakażenia HIV.

Zasady nagradzania
 Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Oceniająca w składzie:
    •    Leszek Młynarczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie
    •    Diana Łubkowska – szkolny koordynator programów profilaktycznych
    •    Agnieszka Jaszczuk - nauczyciel

Komisja dokona oceny testów i ogłosi wyniki konkursu.
Uczniowie z najwyższą liczbą punktów będą reprezentować naszą Szkołę w etapie powiatowym, który odbędzie się 30 listopada 2018r. o godzinie 10.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, gdzie również nastąpi uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród laureatom, jak również osobom wyróżnionym.

Diana Łubkowska