Koń jest bogiem,

galop nałogiem,

kłus podstawą,

skoki zabawą,

upadek zwątpieniem,

jazda pocieszeniem,                                                                     

palcat pomocą,

łydki całą mocą,

ostrogi zabytkiem,

siodło nabytkiem,

grzywa uchwytem,

kask jeźdźca bytem…


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAZWĘ, LOGO STAJNI I PRACĘ PLASTYCZNĄ

I. ORGANIZATOR:

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

LESZEK MŁYNARCZYK

II. PRZEPISY GŁÓWNE:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZSCKR w Korolówce-Osadzie.
 2. Uczestnik konkursu osobiści dostarcza następujące dokumenty:
  1. Kartę informacyjno – zgłoszeniową;
  2. Oświadczenie.

III. KATEGORIE KONKURSU:

    Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach:

Kategoria I – nazwa stajni;

Kategoria II – logo stajni;

Kategoria III – praca plastyczna (forma dowolna).

 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

 1. Aktualny adres zamieszkania.
 2. Autorska nazwa stajni, logo i własnoręcznie wykonana praca plastyczna na formacie A4 lub A3.
 3. Technika wykonania i materiały dowolne.
 4. Każdy uczestnik może wykonać i złożyć tylko jedną pracę.
 5. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 6. Organizator nie zwraca złożonych prac
 7. Do złożonych prac należy dołączyć w/w załączniki;
 8. Do udziału w konkursie   nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów;
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie.
 10. Prace należy dostarczyć do dnia 10.10.2018r. na adres:

Sekretariat Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego
w Korolówce-Osadzie

V. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prawidłowy przebieg konkursu zapewnia specjalna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Skład Komisji Konkursowej:
  1. mgr inż. Leszek Młynarczyk – Przewodniczący;
  2. mgr Diana Łubkowska
  3. mgr Justyna Wołos
 3. W ramach swoich kompetencji Komisja Konkursowa:
  1. Wyłoni autora najciekawszej nazwy, najtrafniejszego logo i najlepszej pracy plastycznej;
  2. Będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu;
  3. Będzie rozstrzygała wątpliwości pojawiające się w związku z konkursem.
 4. Wszelkie rozstrzygnięcia i decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

VI. NAGRODY:

Organizator ufunduje po 3 nagrody rzeczowe w każdej z podanych kategorii. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone dnia 12.10.2018r. podczas uroczystej Akademiii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

VII. TERMINARZ KONKURSU:

     Daty poszczególnych działań:

  25.09.2018r. – ogłoszenie i rozpoczęcie konkursu

 10.10.2018r. – termin przynoszenia prac do organizatora wraz z w/w załącznikami

 12.10.2018r. – ogłoszenie wyników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia

                                               Organizatorzy

 

Załącznik nr 1.

KARTA INFORMACYJNA/ZGŁOSZENIOWA

(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

Imię i nazwisko autora:

........................................................................................................................................

Nazwa placówki oświatowej:

........................................................................................................................................

Kategoria*:

 

Kategoria I – nazwa stajni;

Kategoria II – logo stajni;

Kategoria III – praca plastyczna (forma dowolna).

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………..

* - zakreślić właściwą kategorię.

Załącznik nr 2.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i mojej pracy ZSCKR w Korolówce–Osadzie.

Imię i nazwisko autora:

........................................................................................................................................

Adres zamieszkania:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tytuł pracy: „NAZWA/ LOGO/ Praca plastyczna o stajni”

....................................................                         .............................................................................

                                                    (miejscowość i data)                                                   (podpis autora pracy /czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)