W roku szkolnym 2017/2018, w naszej szkole realizowany był po raz pierwszy profilaktyczny program edukacyjny „Podstępne WZW”, którego organizatorem jest Fundacja "Gwiazda Nadziei" pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Program ten jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dotyczy profilaktyki nowotworowej. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka wątroby poprzez:

  • upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C,
  • uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV i HCV oraz zagrożeń związanych z zakażeniem,
  • budowanie postaw prozdrowotnych związanych z unikaniem czynników ryzyka oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki w tym zakresie w życiu codziennym,
  • pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób zakażonych.

Program ten realizowany był w naszej w szkole w klasach trzecich i czwartych, a jego treści skierowane były zarówno do młodzieży (ulotki, plakaty, gazetka, prezentacja multimedialna, film, pogadanka, burza mózgów), jak i do ich rodziców lub opiekunów (ulotki, materiały informacyjne na stronie internetowej szkoły). Głównymi realizatorami programu byli wychowawcy klas oraz nauczyciele biologii.

Więcej informacji na temat programu na stronie:

http://www.gwiazdanadziei.pl/podstepne-wzw

Opracowała Aneta Tułacz