W dniu 19 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy naszej szkoły i KRUS odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Szkolenie poprowadził pan Krzysztof Łogonowicz. Tematem prelekcji było ,,Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”. Podczas szkolenia zostały przybliżone zadania i cele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w naszym kraju oraz wskazane zostały niebezpieczeństwa i skutki nieprzestrzegania zasad BHP w rolnictwie .Na początku spotkania Dyrektor ZSCKR w Korolówce-Osadzie pan Leszek Młynarczyk przywitał przybyłego gościa i uczestników.

Uczniowie uczestniczyli w prezentacji zadań KRUS, wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do których należą:  

 • obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów)
 • przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń poza ubezpieczeniowych
 • realizacja własnego orzecznictwa lekarskiego
 • działalność prewencyjna,  mająca na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, polegająca w szczególności na:
  • upowszechnianiu wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród dorosłych i dzieci,
  • analizowaniu przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych,
  • prowadzeniu szkoleń na temat znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,
  • podejmowaniu starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych
 • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego

Szkolenie zakończyło się testem. Osoby które uzyskały największą liczbę punktów otrzymały cenne nagrody:

- za zajęcie pierwszego miejsca Kamil Samojluk otrzymał drabinę

- za zajęcie drugiego miejsca Karol Kowalczyk otrzymał wkrętarkę

- za zajęcie trzeciego miejsca Radosław Tadeniewicz otrzymał wiertarkę

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.              

Krzysztof Horszczaruk

Galeria zdjęć