W piątek 21.04.2017 r. od godziny 1000 w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w czterech z dziewięciu bloków tematycznych: gastronomia Julita Woźniak, mechanizacja rolnictwa Piotr Rutkowski, Kamil Samojluk, agrobiznes Iwona Karpińska i Dawid Głuch. W tegorocznych eliminacjach poziom wiedzy uczestników był jak zawsze bardzo wysoki. W bloku mechanizacji rolnictwa Kamil Samojluk zajął 4 miejsce premiowane i zakwalifikował się do III stopnia zawodów centralnych otrzymując 108 punktów, o krok za nim był Piotr uzyskując 101 punktów. Brawo panowie!

Julita uzyskała bardzo dobry wynik 104 punktów. Brawo Julita! Wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy zdobytych nowych doświadczeń i wiedzy, które z pewnością zaowocują podczas kolejnych wyzwań jakie niesie życie. Dziękujemy również wszystkim którzy przyczynili się do odniesionego przez naszą młodzież sukcesu.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu wiedzy rolniczej. Jej celem jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież wzbogaca swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki wiedzy i umiejętności przyczynić się do unowocześniania i rozwoju rolnictwa.

Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych są:

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej

- umożliwienie młodzieży zdobycie dyplomu szkoły  wyższej na najbardziej obleganych kierunkach studiów za pośrednictwem tytułu laureata

- ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, które nie różni się standardem od życia w mieście

- tworzenie z olimpijczyków ambasadorów postępowych metod gospodarowania, w tym zwłaszcza szerzenie idei rolnictwa ekologicznego

- umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania rolnictwa

- popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego

Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:

I  stopień – zawody szkolne, II stopień  – zawody okręgowe (międzywojewódzkie),     III stopień  – zawody centralne.

Na wszystkich stopniach przewiduje się: eliminacje pisemne, eliminacje praktyczne, a na szczeblu szkolnym również finał ustny. Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych oraz 15 z ekonomii i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego. Łącznie za poprawne odpowiedzi uczestnik może otrzymać 60 punktów. Podczas eliminacji praktycznych  każdy  uczestnik  otrzymuje  3  zadania praktyczne. Za każde zadanie praktyczne można uzyskać do 20 pkt. (w sumie 60 pkt.).

W ocenie umiejętności brane są pod uwagę: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bhp. Ocena zadań jest jawna.

Krzysztof Horszczaruk

Galeria zdjęć