ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM

na rok szkolny 2019/2020

na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 610) oraz   Zarządzenia nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020

 

Rozdział I

Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego

§ 1

 1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 08 kwietnia
do 15 maja 2019 r.

(wydanie w tym terminie
przez szkoły prowadzące
kształcenia zawodowe
skierowania na badanie
lekarskie)

decyduje dyrektor szkoły

od 12 lipca
do 26 lipca 2019 r.

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dlakandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie kwiecień/maj.

od 14 czerwca

do 17 czerwca

2019 r.

nie dotyczy

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/  gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego – powyższe dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym

od 21 czerwca

do 25 czerwca

 2019 r.

nie dotyczy

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o, art. 20t ust.7 u. o. s. o. w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165  ust 3 u. p. w. u. p. o.

od 08 kwietnia  

do 03 lipca 2019 r.

(najpóźniej do 10 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 150 ust.2 u. p. o, art. 20t ust. 2 u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p.w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p.o.

od 12 lipca 

do 15 sierpnia

2019 r. do godz. 9.00

( najpóźniej do 01 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 150 ust.2 u. p. o, art.

20t ust. 2 u. o. s. o. w zw. z art.149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. ust. 3 u. p. w. u. p. o.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o., art. 20t ust. 7 u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u.p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.

4 lipca 2019 r.

godz. 10.00

16 sierpnia  2019 r. godz. 10.00

6.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia

od 08 kwietnia (dnia złożenia wniosku o przyjecie do szkoły)  do 5 lipca 2019 r. decyduje dyrektor szkoły

21 sierpnia 2019 r.

7.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 08 lipca 2019 r. do godz. 14.00

do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2019 r.
 godz. 12.00

29 sierpnia 2019 r. godz. 15.00

9.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym - art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art.20zc u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4,art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p.o.

od 12 lipca

do 08 sierpnia

2019 r.

od 29 sierpnia

 do 26 września

2019 r.

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

15 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

 

 Rozdział II

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

§ 2

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
 3. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący;
 4. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 6. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
 7. sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów.
 8. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 9. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 11. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 12. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej  2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 13. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o

przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste  kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 1. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę

 posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji

 obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz

 postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji

 rekrutacyjnej.

 1. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w

ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez

komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 1. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w

 postępowaniu rekrutacyjno-  kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone  w  rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania punktów kandydatów:
  1. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty,
  2. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,
  3. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania.

 

Rozdział III

 Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

§ 3

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej decyduje ilość punktów uzyskanych jako  suma:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w

        procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. matematyki

– mnoży się przez 0,3;

 1. wynik przedstawiony w procentach z:
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia;
 • języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,2.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
 2. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz szkoły podstawowej są: język polski, matematyka, język obcy oraz w poszczególnych zawodach:
 3. technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia
 4. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - fizyka
 5. technik agrobiznesu – biologia
 6. technik architektury krajobrazu – geografia
 7. technik hodowca koni – biologia
 8. technik turystyki wiejskiej – geografia
 9. technik rolnik – biologia
 10. Za świadectwo ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się

7 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, szczególne osiągnięcia za:
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
 5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje

się 10 punktów,

 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

przyznaje się 7 punktów,

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

przyznaje się 5 punktów,

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej

Kryteria - świadectwo

Maksymalna liczba punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

wynik z matematyki

18 pkt

wynik z języka obcego nowożytny

18 pkt

wynik z przedmiotu (biologia, fizyka, geografia) w zależności od zawodu

18 pkt

max

100 pkt

Kryteria - egzamin gimnazjalny

wyniki z egzaminu
gimnazjalnego w %

punkty
w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologu, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

100%

Nie przelicza się

max

 

100 pkt

Razem

200 pkt

 

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej

Kryteria - świadectwo

Maksymalna liczba punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

wynik z matematyki

18 pkt

wynik z języka obcego nowożytny

18 pkt

wynik z przedmiotu (biologia, fizyka, geografia) w zależności od zawodu

18 pkt

max

100 pkt

Kryteria - egzamin gimnazjalny

wyniki z egzaminu
gimnazjalnego w %

punkty
w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100%

x 0,30 = 30 pkt

max

 

100 pkt

Razem

200 pkt

 

 

§ 4

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu : gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym - przyznaje się po 20 punktów,
   • bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
   • dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
   • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
   • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym - przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym - przyznaje się 20 punktów,
  • bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
  • dobrym - przyznaje się 13 punktów,
  • dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
  • dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza  się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego  przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
   • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
   • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
   • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;
  2. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
  3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej

 części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na

 punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.      

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego

egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

                                                 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym - przyznaje się 13 punktów;
  4. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  1. celującym - przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym - przyznaje się 13 punktów;
  4. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
  1. wynik przedstawiony w procentach z:
   • języka polskiego,
   • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 1. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

-  mnoży się przez 0,3.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przeliczania się oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
   • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
   • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
   • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się 30 punktów,
   • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
   • dobrym – przyznaje się 20 punktów,
   • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
   • dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

Podział maksymalnej liczby punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu lub danej części egzaminu gimnazjalnego

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum:

stopień

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

ocena z języka polskiego

celujący

20 pkt

ocena z historii i wiedzy o społeczeństwie

celujący

(20 pkt + 20 pkt)/2 = 20 pkt

ocena z matematyki

celujący

20 pkt

ocena z biologii, chemii, fizyki i geografii

celujący

(20 pkt+ 20 pkt + 20 pkt + 20 pkt) / 4 = 20 pkt

ocena z języka obcego nowożytnego

celujący

                                       20 pkt

max

100 pkt

Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

wyniki egzaminu gimnazjalnego

w %

punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

100%

Nie przelicza się

max

100 pkt

 

 

Podział maksymalnej liczby punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym

do szkół ponadgimnazjalnych kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia

do egzaminu po szkole podstawowej lub danego zakresu lub danej części egzaminu

po szkole podstawowej

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

stopień

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

ocena z języka polskiego

celujący

35 pkt

ocena z matematyki

celujący

                                     35 pkt

ocena z języka obcego nowożytnego

celujący

                                       30 pkt

max

100 pkt

Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

wyniki egzaminu gimnazjalnego

w %

punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100%

x 0,3 = 30 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

100%

Nie przelicza się

max

100 pkt

Rozdział IV

 Rekrutacja elektroniczna

§ 5

 1. Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację do Technikum
 2. Kandydaci do Technikum biorący udział w elektronicznym naborze, składają w szkole pierwszego wyboru podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów deklarację wyboru oddziału w szkole, o przyjęcie do, której się ubiegają.
 3. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.
 4. Szczegółowych informacji dotyczących elektronicznego naboru do szkół udzielają dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

na rok szkolny 2019/2020

 Rozdział I

 Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

§ 1

 Terminy:

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych przez szkołę.

do 18 sierpnia 2018 r.

2.

Egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza.

21 sierpnia 2018 r. –

25 sierpnia 2018 r.

3.

Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych kandydatów

28 sierpnia 2018 r.

 

 Rozdział II

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

na rok szkolny 2019/2020

§ 2

 • na kurs kwalifikacyjny przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli co najmniej szkołę podstawową.
 • na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 • w przypadku większej liczby kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.