ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM

na rok szkolny 2017/2018

na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 586) oraz   Zarządzenia nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018

Rozdział I

Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego

§ 1

 1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:
Lp. Rodzaj czynności Termin w   postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja do 14 czerwca 2017 r. od 7 lipca do 17 do lipca 2017 r.
2. Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, do sprawdzianu kompetencji językowych szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego oraz do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkole, w której realizowany program wymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji do 19 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r.
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art.20f ust.5 ustawy o systemie oświaty do 6 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. do 9 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust 1 c ustawy o systemie oświaty
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. nie dotyczy
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły (ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w ar150 ust. 7ustawy o systemie oświaty, art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 art. 155 ust. 4 art. 165   ust 3 ustawy wprowadzającej ustawy przepisy oświatowe do 29 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. do godz 9.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:  
- w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy przepisy oświatowe art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust 4, art. 155 ust. 4 art. 165 ust. 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawy przepisy oświatowe 30 czerwca 2017 r. godz. 10.00 24 lipca   2017 r., godz. 12.00
- w przypadku podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy przepisy oświatowe art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4, art. 165 ust3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę przepisy oświatowe 14 lipca 2017 r. godz. 10.00  31 lipca 2017 r., godz. 10.00
8. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 15 maja (dnia złożenia wniosku o przyjecie do szkoły)   do 4 lipca 2017 r. decyduje dyrektor szkoły 1 26 lipca 2017 r.
od 15 maja (dnia złożenia wniosku o przyjecie do szkoły)   do 17 lipca 2017 r. decyduje dyrektor szkoły 2 2 sierpnia 2017 r.
9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 6 lipca 2017 r. do godz. 15.00 1 1 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 1
20 lipca 2017 r. do godz. 12.00 2 4 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 2
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 7 lipca 2017 r. do godz. 10.00 1 2 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 1
20 lipca 2017 r. do godz. 15.00 2 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 2
11. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6-9 ustawy przepisy oświatowe 2 sierpnia 2017 r. 1,3 28 sierpnia 2017 r. 1,3
16 sierpnia 2017 r. 2,3 30 sierpnia 2017 r. 2,3
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

7 lipca 2017 r.1

21 lipca 2017 r.2

3 sierpnia 2017 r.1

7 sierpnia 2017 r.2

3 sierpnia 2017 r.1,3

17 sierpnia 2017 r.2,3

29 sierpnia 2017 r.1,3

31 sierpnia 2017 r.2,3

1. w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy przepisy oświatowe art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4, art.155 ust.4, art.165 ust 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę przepisy oświatowe

2 w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy przepisy oświatowe art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4, art.155 ust.4, art.165 ust 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę przepisy oświatowe

3 postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art.158 ust. 6-9 ustawy przepisy oświatowe

 Rozdział II

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna

 § 2

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
  1. dyrektor szkoły, której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący;
  2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępoaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

   

 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, oraz sprawdzianu kompetencji językowych;
  2. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, oraz sprawdzianu kompetencji językowych;
  3. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
  4. sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 1;
  5. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
  6. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 4. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-  kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone  w  rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania punktów kandydatów:
  1. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego,
  2. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich    przedmiotów obowiązkowych,
  3. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania.

Rozdział III

 Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

 § 3

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje ilość punktów uzyskanych jako  suma:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
 2. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są: język polski, matematyka, język obcy oraz w poszczególnych zawodach:
  1. technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia
  2. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - fizyka
  3. technik agrobiznesu – biologia
  4. technik architektury krajobrazu – geografia
  5. technik hodowca koni – biologia
  6. technik turystyki wiejskiej – geografia
  7. technik rolnik – biologia
 3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, szczególne osiągnięcia za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
    1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
    2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
    3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
   5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
    5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
    6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
   6. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
    5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
    6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
   7. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
    2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
    3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
    4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej

Kryteria - świadectwo Maksymalna liczba punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
wynik z języka polskiego 18 pkt
wynik z matematyki 18 pkt
wynik z języka obcego nowożytny 18 pkt
wynik z przedmiotu (biologia, fizyka, geografia) w zależności od zawodu 18 pkt
max 100 pkt
Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu
gimnazjalnego w %
punkty
w postępowaniu
rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologu, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym 100% Nie przelicza się
max 100 pkt
Razem 200 pkt

§ 2

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
   6. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
    2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
    3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
    4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
    5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się 20 punktów,
  2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
  3. dobrym - przyznaje się 13 punktów,
  4. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
  5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym - przyznaje się 13 punktów;
  4. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty

Podział maksymalnej liczby punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu lub danej części egzaminu gimnazjalnego

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum: stopień Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
ocena z języka polskiego celujący 20 pkt
ocena z historii i wiedzy o społeczeństwie celujący (20 pkt + 20 pkt)/2 = 20 pkt
ocena z matematyki celujący 20 pkt
ocena z biologii, chemii, fizyki i geografii celujący (20 pkt+ 20 pkt + 20 pkt + 20 pkt) / 4 = 20 pkt
ocena z języka obcego nowożytnego celujący 20 pkt
max 100 pkt
Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

wyniki egzaminu gimnazjalnego

w %

punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym 100% Nie przelicza się
max 100 pkt

Rozdział IV

 Rekrutacja elektroniczna

 § 6

 1. Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację do Technikum
 2. Kandydaci do Technikum biorący udział w elektronicznym naborze, składają w szkole pierwszego wyboru podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów deklarację wyboru oddziału w szkole, o przyjęcie do, której się ubiegają.
 3. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.
 4. Szczegółowych informacji dotyczących elektronicznego naboru do szkół udzielają dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ

na rok szkolny 2017/2018

 Rozdział I

 Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

 Terminy:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2017 r.
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. od 2 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2017 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy przepisy oświatowe do 30 czerwca 2017 r. do 23 sierpnia 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 1,2
w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy przepisy oświatowe 1 4 lipca 2016 r. do godz. 12.00 1
w przypadku podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 150 ust. 7 ustawy przepisy oświatowe 2 17 lipca 2016 r. godz. 15.00 2
 
5. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. do 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00 1 do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 1,2
20 lipca 2017 r. do godz. 15.00 2
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 11 lipca 2017 r. do godz. 12.00 1 30 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 1,2
25 lipca 2017 r. do godz. 12.00 2
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 11 lipca 2017 r. do godz. 12.00 1 30 sierpnia 2017 r. 1,2
25 lipca 2017 r. do godz. 15.00 2

1 w przypadku gdy nie zachodzi potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy przepisy oświatowe

2 w przypadku gdy zachodzi potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy przepisy oświatowe

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2017/2018

§ 2

 1. na I semestr szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 1. wykształcenie średnie,
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.
 3. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń

 

ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

na rok szkolny 2017/2018

 Rozdział I

 Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

 § 1

 Terminy:

Lp. Czynności Terminy
1. Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych przez szkołę. do 18 sierpnia 2017 r.
2. Egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza.

21 sierpnia 2017 r. –

25 sierpnia 2017 r.

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych kandydatów 28 sierpnia 2017 r.

 Rozdział II

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

na rok szkolny 2017/2018

§ 2

 1. na kurs kwalifikacyjny przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli co najmniej szkołę podstawową.
 2. na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.
 4. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 5. w przypadku większej liczby kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.