Od 1 września 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie funkcjonować będą następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM

(4 letnie dla młodzieży) kształcące w zawodach:

-    technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

-    technik żywienia i usług gastronomicznych

-    technik agrobiznesu (klasa mundurowa pod patronatem Straży Pożarnej)

-    technik hodowca koni

-   technik rolnik

-   technik turystyki wiejskiej

-   technik architektury krajobrazu

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(3 letnia dla młodzieży) kształcąca w zawodzie:

-    mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

-   rolnik

 

SZKOŁA POLICEALNA

(2 letnia dla dorosłych) kształcąca w zawodzie:

-      technik turystyki wiejskiej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

M.01  Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.02  Obsługa techniczna oraz naprawcza pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 M.43  Organizacja prac związanych z eksploatacją środków środków technicznych stosowanych w rolnictwie

 R.3  Prowadzenie produkcji rolniczej

 R.6  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 R.16  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej