Kalendarium najważniejszych wydarzeń, lata 1975-2009

 

27.08.1975

Zarządzeniem Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeniesiono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa i Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Upraw Polowych w Kocku do nowo utworzonych szkół w Korolówce.

01.09.1975

Utworzenie Technikum Rolniczego.

01.09.1975 - 31.08.1979

Pierwszym Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce zostaje mgr inż. Romuald Kopeć.

06.05.1978

Pierwsza matura w dziejach szkoły.

01.09.1978

Zarządzeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie utworzono Zbiorczy Zakład Szkół
o nazwie Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Korolówce, w skład, którego wchodzą:

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,

 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,

 • Technikum Rolnicze

 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

01.09.1979 - 31.08.1982

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce został mgr Janusz Pawłowski.

01.09.1980

Powstaje Średnie Studium Zawodowe ogólnorolnicze, które istnieje do dnia 30.06.1985 roku.

01.07.1981

Nadzór pedagogiczny nad placówką przejmuje Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie.

01.09.1982

Utworzenie Technikum Rolniczego o kierunku ogólnorolnym.

01.09.1982 – 31.08.1984

Dyrektorem Zespołu Szkól Rolniczych w Korolówce został Ignacy Dybczyński.

22.05.1984

Nadanie imienia, godła i sztandaru z udziałem władz ministerialnych, wojewódzkich i lokalnych. Szkoła otrzymuje imię wybitnej działaczki ludowej Ireny Kosmowskiej.

Pełna nazwa szkoły:

Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Ireny Kosmowskiej.

01.09.1984

Zostaje otwarte Technikum Hodowlane.

01.09.1984 - 31.08.1991

Dyrektorem w Zespole Szkół Rolniczych w Korolówce została mgr inż. Marianna Kropnicka.

1985

Po raz pierwszy szkoła bierze udział w III Międzywojewódzkim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej "Przeworsk 85".

04.05.1986

Po raz pierwszy szkoła bierze udział w IV Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

1988-1989

Uczestnictwo w konkursie na "Internat przodujący w samorządności".

01.09.1991 – 31.08.1996

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych została mgr inż. Grażyna Andrejuk.

01.09.1993

Powstaje Technikum Rolnicze ze specjalnością Wiejskie Gospodarstwo Domowe.

25.11.1995

I Zjazd Absolwentów z okazji 20 - lecia istnienia szkoły.

01.09.1996 – 15.02.2000

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych został mgr inż. Piotr Wierzejski.

01.01.1999

Szkoła przyjmuję nazwę:

Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie.

01.09.1999

Powstaje Liceum Agrobiznesu kończące się tytułem technik agrobiznesu.

01.09.1999

Powstaje Policealne Studium Technologii Żywności.

17.02.2000 - 31.08.2000

Obowiązki dyrektora pełnił mgr inż. Józef Pawluk.

03.06.2000

II Zjazd Absolwentów z okazji 25 - lecia istnienia szkoły.

01.09.2000 – 31.08.2005

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce - Osadzie został mgr inż. Józef Pawluk.

01.09.2002

Utworzenie Liceum Profilowanego kształcącego w profilach:

 • kształtowanie środowiska,

 • leśnictwo i technologia drewna,

 • rolnictwo.

01.09.2002

Przekształcenie pięcioletniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Korolówce - Osadzie na podbudowie szkoły podstawowej w czteroletnie Technikum na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:

 • technik mechanizacji rolnictwa

 • technik agrobiznesu.

01.09.2003

Liceum Profilowane (nowy profil) - zarządzanie informacją.

01.09.2005

Przekształcenie Policealnego Studium Technologii Żywności na Szkołę Policealną w Korolówce - Osadzie kształcącą w zawodach:

 • technik informatyk

 • technik technologii żywności

 • opiekun w domu pomocy społecznej

 • rolnik.

01.09.2005

Wprowadzenie w Technikum nowego zawodu - technik rolnik.

01.09. 2005 - 31.08.2015

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Korolówce - Osadzie została mgr Dorota Redde – Sawczuk.

15.09.2006

Z Zespołu Szkól Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie wyłącza się szkoły:

 • Liceum Profilowane w Korolówce-Osadzie

 • Szkołę Policealną w Korolówce-Osadzie.

27.10.2006

Porozumienie między Powiatem Włodawskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Korolówce - Osadzie.

01.01.2007

Zespół Szkół Rolniczych został przejęty przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej wchodzą szkoły:

 • Technikum w Korolówce - Osadzie

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Korolówce - Osadzie.

23-31.07.2007

Po raz pierwszy uczniowie Technikum wzięli udział w „Wakacyjnych warsztatach artystycznych
z zakresu dziedzictwa kulturowego” organizowanych przez Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w Nowej Wsi koło Warki.

31.08.2007

Likwidacja Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik technologii żywności, której organem prowadzącym jest powiat włodawski.

 

01.09.2007

 

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. utworzenie Szkoły Policealnej w Korolówce - Osadzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej. Szkoła otrzymała nazwę „Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej Szkoła Policealna w Korolówce - Osadzie”.

Szkoła Policealna kształci w zawodach:

 • technik technologii żywności

 • technik żywienia i gospodarstwa domowego

 • technik architektury krajobrazu

 • technik rolnik.

01.09.2008

 

Wprowadzenie w Zespole Szkół Rolniczych w Korolówce - Osadzie nowego zawodu kształcenia

w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

w Technikum:

 • technik organizacji usług gastronomicznych.

01.09.2009

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie, zmienia się nazwę na „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie”.

17.11.2009

Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.