Zarządzenie Nr 20/2020

Dyrektora
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Korolówce-Osadzie
z dnia 4 października 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2, 2a, 2b, 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie w okresie od dnia 04.10.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.
W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493).

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na dzienniku elektronicznym ZSCKR w Korolówce-Osadzie i na szkolnych stronach internetowych:
www.zsr-korolowka.pl,
http://zsckrkorolowkaosada.superszkolna.pl.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły
/-/ Renata Holaczuk