W dniu 5 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy naszej szkoły i KRUS odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Szkolenie poprowadził pan Ireneusz Łopąg. Tematem prelekcji było ,,Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”. Podczas szkolenia zostały przybliżone zadania i cele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w naszym kraju oraz wskazane zostały niebezpieczeństwa i skutki nieprzestrzegania zasad BHP w rolnictwie.

Uczniowie uczestniczyli w prezentacji zadań KRUS, wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do których należą:

 • obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów)

 • przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń poza ubezpieczeniowych

 • realizacja własnego orzecznictwa lekarskiego

 • działalność prewencyjna,  mająca na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, polegająca w szczególności na:

  • upowszechnianiu wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród dorosłych i dzieci,

  • analizowaniu przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych,

  • prowadzeniu szkoleń na temat znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,

  • podejmowaniu starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,

 • prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS

 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych

 • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego

Szkolenie zakończyło się testem. Osoby które uzyskały największą liczbę punktów otrzymały cenne nagrody:

  • za zajęcie pierwszego miejsca Sebastian Baj otrzymał maskę przeciwpyłową

  • za zajęcie drugiego miejsca Mateusz Nicpon otrzymał lampę warsztatową

  • za zajęcie trzeciego miejsca Jakub Haponiuk otrzymał zestaw do ochrony przy koszeniu.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Krzysztof Horszczaruk

ZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR Galeria