1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 

  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  

  3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. 

  4. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy e-dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych.

  5. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych  z nauczycielem form. 

  6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:

  1. zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,

  2. dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

  3. przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).